Vyhláška č. 78/1950 Zb.Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 10 Kčs s dátom 4. apríla 1950

Čiastka 34/1950
Platnosť od 27.06.1950 do31.05.1953
Účinnosť od 27.06.1950 do31.05.1953
Zrušený 45/1953 Zb.

78.

Vyhláška

ministra financií

zo dňa 20. júna 1950

o vydaní drobných peňazí papierových po 10 Kčs s dátom 4. apríla 1950.

Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlách československej meny, vyhlasujem:


§ 1.

(1) Národná banka Československá začne dňom začiatku účinnosti tejto vyhlášky vydávať vo svojom ústredí v Prahe, svojom oblastnom ústave pre Slovensko v Bratislave a vo všetkých svojich filiálnych úradovniach drobné peniaze papierové po 10 Kčs s dátom 4. apríla 1950 (ďalej len „desaťkoruny“).

(2) Opis desaťkoruny je obsiahnutý v prílohe, ktorá je súčiastkou tejto vyhlášky.

§ 2.

Doterajšie drobné peniaze papierové po 10 Kčs, opísané v diele I č. 8 vyhlášky ministra financií č. 92/1945 Sb., o nových platidlách československej meny, zostávajú naďalej v obehu ako zákonné platidlo.


§ 3.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Kabeš v. r.


Opis desaťkoruny s dátom 4. apríla 1950.

Desaťkoruna je tlačená na bielom velínovom papieri osobitného složenia bez vodotlače. Je 54 mm široká a 103 mm dlhá. Menšie úchylky sú možné.

Tlačové obrazce na líci i na rube zaujímajú takmer celú plochu papiera, s výnimkou bieleho okraja, na všetkých štyroch stranách približne rovnako širokého.

Na líci platidla je hlavná tlač farby trávovozelenej tvorená hlavným rámcom nerovnakej šírky pri rôznych stranách, ktorý sa skladá z ozdobných pások a z guillochových pásov dvojakého druhu: z prepletenia vlnoviek bielych a zelených. V ľavom i v pravom rohu tohto rámca je po ozdobnej ružici oválneho tvaru s jemno čiarkovanou číslicou "10" uprostred. V hornej časti rámca je na štítku vodorovne čiarkovanom veľký svetlý nápis

„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ",

v dolnej časti rámca drobný nápis „FALŠOVANIE SA TRESTÁ PODĽA ZÁKONA".

Vnútri hlavného rámca je uprostred veľká oválna ružica z prepletenia pozitívnych vlnoviek, tmavých na svetlom pozadí, s veľkou svetlou číslicou „10" uprostred. Po oboch stranách ružice sú vo svetlom vnútornom priestore rámca slová

„DESAŤ KORÚN"

veľkými tmavými písmenami, nižšie vpravo potom pokračuje na pozadí jemného ornamentu drobnými písmenami text

„ČESKOSLOVENSKÝCH

PRAHA 4. APRÍLA 1950

J. Kabeš

MINISTER FINANCIÍ".

V ľavom dolnom rohu vnútri rámca je označenie serie veľkým písmenom, za ktorým pri niektorých seriách nasleduje ešte jedno malé písmeno, a vedľa je šesťmiestne číslo platidla, obe v červenej farbe.

Podtlačou lícnej strany je jemná sieťka rovnobežných vlnoviek, prebiehajúcich šikmo zprava shora doľava dolu pod celou plochou hlavnej tlače; ružové sfarbenie sieťky uprostred prechádza k obom stranám plynule do bledomodrého.

Rub desaťkoruny nesie iba hlavnú tlač farby trávovozelenej s ozdobným rámcom z ornamentálnej linky a z guillochového pásu negatívnych bielych línií. Tento rámec je pri hornej strane prerušený ozdobným štítkom s veľkým svetlým nápisom

„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ".

Vnútri rámca je na svetlom pozadí, tvorenom iba riedkym prepletením jemných zelených vlnoviek, veľký plošný národný ornament: jabĺčko so štyrmi listami po oboch stranách, nesúce uprostred veľkú, vodorovne čiarkovanú číslicu „10". Plochy jabĺčka i listov sú vyplnené výsekmi guillochových ružíc s bielymi vlnovkami na zelenom podklade.