117

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 31. júla 1950

o registri trestov.

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok):


§ 1.

Registre trestov vedú krajskí prokurátori.

§ 2.

Tresty sa zapisujú do registra trestov vedeného tým krajským prokurátorom, v obvode ktorého sa narodila osoba, ktorej sa zápis týka; ak sa však narodila v cudzine alebo ak nemožno jej rodisko zistiť, zapisujú sa tresty do registra trestov vedeného krajským prokurátorom v Brne.

§ 3.

Súdy, úrady a verejné orgány sú povinné oznamovať krajskému prokurátorovi (§ 2) všetky skutočnosti dôležité pre zápis do registra trestov alebo pre zmenu zápisu.

§ 4.

(1) Do registra trestov sa zapisujú tresty právoplatne uložené súdom.

(2) Na rozkaz ministra spravodlivosti sa zapisujú do registra trestov aj tresty uložené súdmi cudzích štátov.

§ 5.

(1) Register trestov je rozdelený na dva diely označené písmenami A a B.

(2) Do dielu A sa zapisujú:

a) tresty nepodmienečne uložené; trest nápravného opatrenia však len vtedy, ak bol tento trest alebo jeho zvyšok premenený na trest odňatia slobody,

b) tresty podmienečne odložené, ak bol nariadený výkon trestu.

(3) Do dielu B sa zapisujú:

a) tresty nápravného opatrenia,

b) tresty podmienečne odložené,

c) zahladené odsúdenia.

§ 6.

Ak sa osvedčí podmienečne odsúdený alebo ak je isté, že podmienečne odložený trest nemôže už byť vykonaný (§ 28 ods. 2 tr. zák.) alebo ak je nápravné opatrenie vykonané, prenesú sa zápisy týkajúce sa nepodmienečne uložených vedľajších trestov z dielu A do dielu B.

§ 7.

(1) Nové rozhodnutie alebo zmena pôvodného rozhodnutia, ku ktorým došlo po zápise do registra trestov, sa v registri trestov vyznačí; ak ide však o rozhodnutie alebo o zmenu, ktoré by odôvodňovaly zápis trestu do dielu iného, prenesie sa pôvodný zápis do tohto dielu.

(2) Zápisy týkajúce sa osôb starších než osemdesiat rokov a osôb, ktoré zomrely, treba z registra trestov odstrániť.

§ 8.

(1) Výpis z registra trestov sa vydá len súdu, úradu alebo verejnému orgánu alebo osobe, ktorej sa zápis týka, a to na ich žiadosť; výpis z dielu B možno však vydať len na účel trestného konania.

(2) Okrem prípadov uvedených v odseku 1 možno výpis z registra trestov vydať len vtedy, ak vyžaduje to dôležitý všeobecný záujem.


§ 9.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 1950.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.