Nariadenie vlády č. 146/1950 Zb.Nariadenie o prenesení správnej pôsobnosti s veliteľstiev oblastí na veliteľstvá okruhov

Čiastka 61/1950
Platnosť od 24.11.1950 do01.05.1961
Účinnosť od 15.10.1950 do01.05.1961
Zrušený 40/1961 Zb.

OBSAH

146.

Vládne nariadenie

zo dňa 31. októbra 1950

o prenesení správnej pôsobnosti s veliteľstiev oblastí na veliteľstvá okruhov.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Správna pôsobnosť, ktorú podľa príslušných predpisov vykonávaly veliteľstvá oblastí, prechádza na veliteľstvá okruhov.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. októbra 1950; vykoná ho minister národnej obrany.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.