Nariadenie vlády č. 121/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre laických učiteľov náboženstva

Čiastka 48/1950
Platnosť od 07.08.1950
Účinnosť od 01.04.1950
Redakčná poznámka

Predpis č. 121/1950 Zb. stráca platnosť na základe predpisu č. 54/1956 Zb., pokiaľ priznáva nárok na mzdu (plat), prípadne na ich časť v prípadoch, v ktorých zákon č. 54/1956 Zb. priznáva nárok na nemocenské, na podporu pri ošetrovaní člena rodiny alebo na peňažnú pomoc...

121.

Vládne nariadenie

zo dňa 14. júla 1950,

ktorým sa vydáva platový poriadok pre laických učiteľov náboženstva.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 32 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov (ďalej len „zákon“):


§ 1.

Osobný rozsah.

(1) Tento platový poriadok upravuje platové pomery laických učiteľov náboženstva.

(2) Laickými učiteľmi náboženstva sú štátni zamestnanci, ktorí obstarávajú vyučovanie náboženstva na školách, ak je táto práca ťažiskom ich činnosti.

§ 2.

Pracovné triedy.

Pracovné triedy sa určujú podľa druhu práce takto:

Pracovná triedaDruh práce
IVyučovanie náboženstva na národných a stredných školách
IIVyučovanie náboženstva na gymnáziách

§ 3.

Prijímanie, zaraďovanie a preraďovanie učiteľov.

(1) Učitelia náboženstva sa prijímajú v rámci schváleného plánu pracovných síl po vypočutí duchovenského úradu príslušnej konfesie.

(2) Pri prijatí sa učiteľ zaradí do pracovnej triedy zodpovedajúcej druhu práce, pre výkon ktorej bol prijatý.

(3) Ak koná učiteľ práce zaradené do oboch pracovných tried, zaradí sa podľa práce, ktorú koná prevažne.

(4) Podrobnosti, najmä o preradení z jednej triedy do druhej, určí Štátny úrad pre cirkevné veci po dohode s ministerstvami financií a práce a sociálnej starostlivosti.

§ 4.

Základný plat.

(1) Výška základného platu je:

V stupniPri dobe započitateľnej pre zvýšenie základného platuV pracovnej triede
III
od začiatkudo koncaKčs mesačne
1.-5. roku3 000,-3 500,-
2.6. roku10. roku3 380,-3 940,-
3.11. roku15. roku3 760,-4 380,-
4.16. roku20. roku4 140,-4 820,-
5.21. roku-4 500,-5 250,-

(2) Postup do vyššieho stupňa základného platu sa prizná len učiteľovi, ktorý preukáže vyššiu politickú a odbornú spôsobilosť a dobré pracovné výsledky.

(3) Učiteľovi, ktorý pri zastupovaní neprítomného učiteľa koná s úspechom práce zaradené do vyššej pracovnej triedy dlhšie než mesiac, prislúcha za čas ďalšieho zastupovania náhrada vo výške rozdielu medzi jeho základným platom a základným platom, ktorý by mu prislúchal vo vyššej pracovnej triede.

Doba započítateľná pre zvýšenie základného platu.

§ 5.

(1) Pre zvýšenie základného platu sa s obmedzením určeným v § 6 započíta doba

a) strávená v pracovnom pomere doterajších profesorov a učiteľov náboženstva (definitívnych, čakateľov a výpomocných),

b) vojenskej služby v československej brannej moci, pokiaľ nebola predĺžená (nasluhovaná) v dôsledku výkonu trestu,

c) služby v československých légiách alebo strávená vo vlastnosti účastníka národného boja za oslobodenie, a to v rozsahu, v ktorom bola dosiaľ započítateľná pre zvýšenie služného (platu mu zodpovedajúceho) podľa zákona č. 462/1919 Sb., o udelení miest legionárom, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, alebo podľa zákona č. 255/1946 Sb., o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

(2) Štátny úrad pre cirkevné veci môže pre zvýšenie základného platu započítať aj dobu nezavinenej nezamestnanosti alebo dobu, po ktorú bola učiteľovi práca znemožnená pre politickú, národnú alebo rasovú perzekúciu.

(3) Štátny úrad pre cirkevné veci môže vo zvlášte odôvodnených prípadoch povoliť i započítanie inej doby.

(4) To isté obdobie môže byť započítané pre zvýšenie základného platu len z jedného dôvodu; pri viac dôvodoch sa vykoná započítanie spôsobom pre učiteľa najvýhodnejším.

§ 6.

(1) Zo započítania pre zvýšenie základného platu je vylúčená doba

a) strávená pred dovŕšením 18. roku veku, pokiaľ nejde o obdobia uvedené v § 5 ods. 1 písm. c),

b) neospravedlnenej neprítomnosti v práci,

c) neplateného pracovného voľna,

d) po ktorú bol učiteľ podľa príslušných predpisov pozbavený výkonu práce, okrem ak by mu za túto dobu prislúchal plný základný plat,

e) ktorá bola v predchádzajúcom pracovnom pomere vylúčená zo započítania pre zvýšenie pracovných príjmov.

(2) Štátny úrad pre cirkevné veci môže v odôvodnených prípadoch povoliť započítanie doby uvedenej v odseku 1 písm. c) a e).

§ 7.

Vyučovacia povinnosť.

(1) V pracovnom čase určenom všeobecnými predpismi je učiteľ povinný plniť normálnu mieru vyučovacej povinnosti, obstarávať práce súvisiace s vyučovaním a práce, ktoré sa mu uložia osobitnými predpismi.

(2) Normálna miera vyučovacej povinnosti učiteľov náboženstva sa určuje

a) v pracovnej triede I na 28 vyučovacích hodín týždenne,

b) v pracovnej triede II na 24 vyučovacích hodín týždenne.

(3) Učiteľovi, ktorému bola na jeho žiadosť snížená normálna miera vyučovacej povinnosti z iných dôvodov než zdravotných, určí výšku základného platu Štátny úrad pre cirkevné veci podľa počtu vyučovacích hodín pomernou sumou.

(4) Smernice o tvorení vyučovacích obvodov, oddelení pre vyučovanie náboženstva, počte žiakov v nich a o započítavaní času trvania ciest do normálnej miery vyučovacej povinnosti vydá Štátny úrad pre cirkevné veci.

§ 8.

Nadpočetné hodiny a odmeny.

Smernice pre honorovanie nadpočetných hodín a poskytovanie odmien určí Štátny úrad pre cirkevné veci po dohode s ministerstvami financií a práce a sociálnej starostlivosti. Úhrnnú ročnú sumu odmien určí vláda.

§ 9.

Doba, po ktorú prislúchajú príjmy z pracovného pomeru, a podmienky vzniku a zániku nároku na ne.

(1) Základný plat prislúcha, pokiaľ osobitné predpisy neustanovia inak, odo dňa, keď boly splnené podmienky pre jeho priznanie, s výnimkou doby

a) neospravedlnenej neprítomnosti v práci,

b) neplateného pracovného voľna,

c) neschopnosti na prácu pre nemoc alebo úraz, pokiaľ táto neschopnosť presahuje čas 6 týždňov, alebo pokiaľ si učiteľ nemoc (úraz) spôsobil úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou; lehota 6 týždňov sa predlžuje o 2 týždne učiteľom, ktorých zamestnanie vo verejnej službe ku dňu onemocnenia (úrazu) trvá už 10 rokov, a o ďalší týždeň za každých ďalších 5 rokov zamestnania vo verejnej službe,

d) neprítomnosti v práci pre tehotenstvo alebo materstvo, pokiaľ táto neprítomnosť presahuje čas 6 týždňov; ak nie je však učiteľka zamestnaná vo verejnej službe aspoň 2 roky, neprislúcha základný plat od začiatku neprítomnosti v práci.

(2) V odôvodnených prípadoch môže Štátny úrad pre cirkevné veci povoliť výnimky z ustanovenia odseku 1 písm. c) a d) podľa smerníc, ktoré ustanoví vláda.

(3) O prídavku na deti, výplate príjmov z pracovného pomeru, administratívnych srážkach a doplatkoch a preplatkoch na príjmoch z pracovného pomeru platia ustanovenia platné pre štátnych zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zákon.

§ 10.

Prevod doterajších zamestnancov.

(1) Učiteľmi náboženstva podľa tohto nariadenia stávajú sa odo dňa začiatku jeho účinnosti laickí učitelia náboženstva, ustanovení dosiaľ podľa zákona č. 104/1926 Sb. a laickí profesori náboženstva, ustanovení dosiaľ podľa zákona č. 103/1926 Sb., u ktorých boly v tento deň splnené podmienky určené v § 1 ods. 2, alebo u ktorých tieto podmienky neboly splnené len z toho dôvodu, že v tento deň

a) vykonávali vojenskú službu,

b) boli uvoľnení na výkon poslaneckého mandátu, verejnej funkcie, funkcie v politickej strane, v jednotnej odborovej organizácii alebo závodnej rade,

c) boli pridelení do iného odboru práce podľa predpisov o všeobecnej pracovnej povinnosti,

d) zúčastnili sa na brigádach v inom pracovnom odbore,

e) boli zo zdravotných dôvodov v práci neprítomní.

(2) Doterajší učitelia náboženstva za duchovnú správu (pomocní učitelia náboženstva) môžu sa stať, ak o to požiadajú a ak budú vyhovovať podmienkam pre prijatie do štátnej služby, učiteľmi náboženstva podľa tohto nariadenia za predpokladu, že pre nich bude zaručená normálna miera vyučovacej povinnosti. Pre určenie výšky základného platu sa im započíta úplne doba, po ktorú vyučovali, počet hodín, rovnajúci sa najvyššej výmere učebnej povinnosti, pričom sa školský rok započítava 10 mesiacmi. Doba, po ktorú učiteľ vyučoval nižší počet hodín, sa započíta pomerným dielom. Na čas strávený na cestách do školy a zpäť sa neprihliada.

(3) Učiteľ sa pri prevode zaradí v rámci dočasného plánu pracovných síl do pracovnej triedy zodpovedajúcej druhu práce, ktorú konal pred prevedením. Výška základného platu ku dňu prevodu do nových príjmov sa určí podľa celkovej doby započítateľnej k tomuto dňu pre zvýšenie základného platu podľa obdoby ustanovení § 5.

§ 11.

Externí učitelia.

(1) Zamestnanci prijatí na vyučovanie náboženstva len na určité časové obdobie a zamestnanci, pre ktorých nebude zaručená normálna miera vyučovacej povinnosti, sú externí učitelia.

(2) Na externých učiteľov sa tento platový poriadok nevzťahuje; ich platové pomery upraví Štátny úrad pre cirkevné veci po dohode s ministerstvami financií a práce a sociálnej starostlivosti.


§ 12.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1950; vykoná ho minister poverený vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.