36.

Vládne nariadenie

zo dňa 28. marca 1950

o výkone verejnej správy vo veciach plavby.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácií verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov, a podľa § 19 ods. 3 zákona č. 280/1948 Sb., o krajskom zriadení:


§ 1

V záujme zľudovenia verejnej správy vo veciach plavby sa rušia

b) Československý plavebný úrad v Prahe,

c) Poriečny plavebný úrad pre oblasť Labe so sídlom v Prahe a Poriečny plavebný úrad pre oblasť Dunaja so sídlom v Bratislave,

d) Expozitúra Poriečneho plavebného úradu pre oblasť Labe so sídlom v Ústí nad Labem a Expozitúra Poriečneho plavebného úradu pre oblasť Dunaja so sídlom v Komárne.

Ich likvidáciu vykoná Ministerstvo dopravy.

§ 2

(1) Doterajšia pôsobnosť zrušených úradov prechádza s výnimkou vecí uvedených v odseku 2 na národné výbory.

(2) Ministerstvu dopravy prislúcha

b) činnosť normotvorná, plánovacia, vedúca a dozorná,

c) starostlivosť o splavnosť vodných ciest a hájenie záujmov plavby na vodách s nadkrajového hľadiska,

d) veci spôsobilosti plavidiel a ich posádok,

e) udeľovanie povolenia na plavebné podnikanie prevádzané v obvode dvoch alebo viac krajov (bez ujmy vodoprávneho prejednania),

f) tarifné (cenotvorné) veci,

g) schvaľovanie dopravných poriadkov plavebných podnikov prevádzaných v obvode dvoch alebo viac krajov,

h) rozhodovanie v zásadných veciach týkajúcich sa plavebnej a prístavnej prevádzky,

i) ústredná starostlivosť o zriadenie, udržovanie a obsluhu oznamovacích prostriedkov v plavbe,

j) veci námornej plavby.

§ 3

(1) Práce spojené s výkonom pôsobnosti národných výborov uvedené v § 2 ods. 1 sa obstarávajú na hospodárskych referátoch.

(2) Ministerstvo dopravy vydá po dohode s Ministerstvom vnútra a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi predpisy, ktorými sa podrobne vymedzí rozsah činnosti hospodárskych referátov vo veciach plavby.

§ 4

Zamestnancov zrušených úradov, ktorí budú nevyhnutne potrební na výkon pôsobnosti prenesenej podľa § 2 ods. 1 na národné výbory, pridelí Ministerstvo dopravy po dohode s Ministerstvom vnútra v rámci plánovaných stavov pracovných síl krajským národným výborom. Ostatní zamestnanci zrušených úradov prechádzajú do služieb Ministerstva dopravy.

§ 5

Predpisy, ktoré upravujú vec, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, najmä

c) zákon č. 315/1920 Sb., o zriadení Československého plavebného úradu,

d) vládne nariadenie č. 416/1920 Sb., o vymedzení pôsobnosti Československého plavebného úradu,

e) vládne nariadenie č. 377/1921 Sb., o organizácii poriečnych plavebných úradov pre oblasť Labe a Dunaja.

f) vyhláška ministra verejných prác po dohode s ministrom obchodu č. 183/1925 Sb., o začatí pôsobnosti Poriečneho plavebného úradu pre oblasť Labe so sídlom v Prahe,

g) vládne nariadenie č. 42/1926 Sb., o organizácii Expozitúry Poriečneho plavebného úradu pre oblasť Labe so sídlom v Ústí nad Labem a Expozitúry Poriečneho plavebného úradu pre oblasť Dunaja so sídlom v Komárne,

h) odsek 1 vyhlášky ministra verejných prác po dohode s ministrom obchodu č. 63/1930 Sb., o vykonanej zmene v organizácii Poriečneho plavebného úradu pre oblasť Labe,

i) vládne nariadenie č. 198/1939 Sl. z., o vlajke a registri lodí pre vnútrozemskú plavbu,

strácajú platnosť, pokiaľ odporujú tomuto nariadeniu alebo predpisom podľa neho vydaným.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister dopravy po dohode s ministrom vnútra a ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Petr. v. r.