Nariadenie č. 194/1950 Zb.Nariadenie o sadzbách za advokátske a notárske výkony

Čiastka 74/1950
Platnosť od 29.12.1950 do31.12.1951
Účinnosť od 01.01.1951 do31.12.1951
Zrušený 115/1951 Zb.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie opätovne zrušuje predpis č. 116/1951 Zb. v § 32 bod 4 s účinnosťou od 1. januára 1952, pokiaľ ide o notárske výkony.

194

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 20. decembra 1950

o sadzbách za advokátske a notárske výkony.

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 322/1948 Sb., o advokácii, podľa § 32 ods. 1 zákona č. 201/1949 Sb., o notárstve, a § 138 ods. 1 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach:


§ 1.

(1) Advokátske a notárske výkony sa odmeňujú podľa úradnej sadzby.

(2) Za výkony v sadzbe neuvedené náleží odmena, určená sadzbou za obdobné výkony toho istého alebo podobného druhu (v tom istom alebo podobnom druhu konania).

(3) So súhlasom príslušného krajského sdruženia advokátov alebo príslušného krajského sboru notárskeho sa možno v odôvodnených prípadoch od sadzby odchýliť.

§ 2.

V odmene nie sú zahrnuté a nahradzujú sa osobitne:

1. výdavky na súdne poplatky, poštovné a iné hotové výdavky,

2. náhrada cestovných výdavkov, spojených s vykonaním vonkajšieho pracovného výkonu,

3. náhrada za zameškaný čas.

§ 3.

(1) Odmena náleží za úplné vybavenie svereného prípadu, a to bez rozdielu, či ide o výkony pred súdom, úradom alebo orgánom verejnej správy alebo mimo nich. V súdnom a v správnom konaní náleží za činnosť v každej stolici osobitná odmena.

(2) Odmena za jednotlivé výkony sa určí zlomkom celkovej odmeny podľa toho, akú pracovnú námahu a pracovný čas bolo treba vynaložiť na tieto výkony v srovnaní s pracovnou námahou a pracovným časom, ktorý bol vynaložený alebo bol by vynaložený pri obvyklom priebehu na úplné vybavenie veci.

§ 4.

Vo vlastnej veci má advokát nárok na odmenu podľa sadzby len vtedy, ak ide o veci súvisiace s výkonom advokácie.

§ 5.

Podrobné sadzby odmien, ako i prípady, keď nenáleží odmena, a podmienky a výšku náhrady za zameškaný čas určí Ministerstvo spravodlivosti a vyhlási ich v príslušnom úradnom liste (§ 5 ods. 1 vl. nar. č. 235/1949 Sb., o plánovaní a inej tvorbe cien).


§ 6.

(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951.

(2) Toto nariadenie platí pre advokátske a notárske výkony, vykonané po začiatku jeho účinnosti. V neskončených veciach v deň začiatku jeho účinnosti sa určí odmena za výkony, vykonané začínajúc týmto dňom, podľa zásady uvedenej v § 3 ods. 2.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.