Zákon č. 145/1950 Zb.Zákon o upravovaní vysvetliviek k colnému sadzobníku

Čiastka 61/1950
Platnosť od 24.11.1950 do31.07.1954
Účinnosť od 24.11.1950 do31.07.1954
Zrušený 36/1953 Zb.

OBSAH

145.

Zákon

ze dne 25. októbra 1950

o upravovaní vysvetliviek k colnému sadzobníku.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Minister financií môže po dohode so zúčastnenými členmi vlády upravovať nariadením vysvetlivky k colnému sadzobníku vydané podľa § 6 ods. 2 colného zákona č. 114/1927 Sb.


§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.