Nariadenie vlády č. 113/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú podrobnosti o prestupe štátnych zamestnancov a niektorých neštátnych verejných zamestnancov, ako aj príjemcov od odpočivných (zaopatrovacích) platov, do národného dôchodkového poistenia a srážky na poistné

Čiastka 46/1950
Platnosť od 01.08.1950 do31.12.1975
Účinnosť od 01.04.1950 do31.12.1975
Zrušený 121/1975 Zb.

113

Vládne nariadenie

zo dňa 11. júla 1950

ktorým sa určujú podrobnosti o prestupe štátnych zamestnancov a niektorých neštátnych verejných zamestnancov, ako aj príjemcov od odpočivných (zaopatrovacích) platov, do národného dôchodkového poistenia a srážky na poistné.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 29 ods. 2 a § 34 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov, § 30 ods. 2 zákona č. 67/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov, a § 255 ods. 1 písm. a) zákona č. 99/1948 Sb., o národnom poistení:


Prvý diel.

Prestup do národného poistenia

§ 1.

Rozsah platnosti.

Tento diel upravuje nároky z národného dôchodkového poistenia

1. štátnym zamestnancov, ktorí sa dňom 1. apríla 1950 stali podľa § 29 ods. 1 zák. č. 66/1950 Sb. účastnými na národnom dôchodkovom poistení,

2. sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov, ktorí sa dňom 1. apríla 1950 stali podľa § 30 ods. 1 zák. č. 67/1950 Sb. účastnými na národnom dôchodkovom poistení,

3. z neštátnych verejných zamestnancov, ktorí boli do 31. marca 1950 v činnej službe a do tohto dňa vyňatí z národného dôchodkového poistenia a pre ktorých platí zákon č. 66/1950 Sb. (ďalej len „zamestnanci“), a pozostalých po nich,

4. u osôb, ktoré dňa 31. marca 1950 boly požívateľmi odpočivných (zaopatrovacích) platov zo štátneho alebo iného verejného penzijného zaopatrenia (ďalej len „penzisti“), a pozostalých po nich.

Zamestnanci v činnej službe.

§ 2

Základné ustanovenie.

Ak nastala sročnosť dávky po 31. marci 1950, posudzujú sa nároky zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a pozostalých po zamestnancoch podľa všeobecných predpisov o národnom dôchodkovom poistení s odchýlkami ďalej určenými.

§ 3

Zvýšenie dôchodku.

(1) Starobný (invalidný) dôchodok náležiaci zamestnancovi z národného poistenia sa zvyšuje o sumu, o ktorú by jeho odpočivné platy bez výchovného a osobitného prídavku k výchovnému zo štátneho (verejného) penzijného zaopatrenia, ktoré by mu prislúchaly pri preložení do výslužby ku dňu 31, marca 1950, prevyšovaly starobný (invalidný) dôchodok z národného poistenia, vypočítaný podľa §§ 2, 4 a 5 k tomu istému dňu. Ustanovenie § 71 ods. 8 zákona o národnom poistení platí obdobne.

(2) Dôchodky z národného poistenia náležiace pozostalým po zamestnancoch sa zvyšujú o polovicu zvýšenia podľa odseku 1.

(3) Nárok na zvýšenie podľa odsekov 1 a 2 prislúcha i vtedy, ak sa skončí pracovný pomer zamestnancov pred sročnosťou dôchodku, okrem ak by zamestnanec bol odsúdený na stratu občianskych práv alebo bol jeho pracovný pomer zrušený bez výpovede (§ 20 zák. č. 66/1950 Sb.), poprípade u sudcov v dôsledku kárneho trestu prepustenia (§ 14 ods. 2 zák. č. 67/1950 Sb.).

§ 4

Započítateľná doba.

(1) Pre vznik a výšku nárokov podľa § 2 sa posudzuje ako doba národného dôchodkového poistenia

d) doba započitateľná (započítaná) pre výmeru odpočivných (zaopatrovacích) platov a

e) iná doba získaná v národnom (verejnoprávnom) dôchodkovom poistení.

Doby, ktoré sa kryjú, sa započítavajú len raz.

(2) Doba, po ktorú boly vyplácané odpočivné (zaopatrovacie) platy zo štátneho (verejného) penzijného zaopatrenia, sa posudzuje ako náhradná doba podľa § 61 ods. 2 písm. e) zákona o národnom poistení.

§ 5

Vymeriavací základ.

(1) Pre ročný priemer vymeriavacích základov podľa § 71 ods. 5 zákona o národnom poistení sa za čas od 1. januára 1946 do 31. marca 1950 počítajú pravidelné služobné (pracovné) príjmy, do toho počítajúc i preddavok na platovú úpravu. Pritom sa nehľadí na sumy presahujúce 120.000 Kčs za rok.

(2) Pravidelnými služobnými (pracovnými) príjmami sa v smysle odseku 1 rozumejú druhy príjmov, ktoré sú rozhodné pre určenie vyrovnávacieho prídavku podľa § 28 ods. 4 zák. č. 66/1950 Sb. alebo podľa § 32 ods. 6 zák. č. 67/1950 Sb., a to vo výške určenej pre skupinu miest činovného A, a prípadné naturálne príjmy.

§ 6.

Najnižšia miera dôchodku.

(1) Starobný (invalidný) dôchodok včítane zvýšenia podľa § 3 nesmie byť nižší než odpočivné platy (bez výchovného a osobitného prídavku k výchovnému), na ktoré by mal zamestnanec nárok, keby bol dňa 31. marca 1950 preložený do výslužby.

(2) Úhrn dôchodkov pozostalých nesmie byť nižší než úhrn obdobných zaopatrovacích platov, ktoré by im náležaly, keby zamestnanec bol zomrel dňa 31. marca 1950.

Penzisti.

§ 7

Trvanie nároku na odpočivné (zaopatrovacie) platy.

(1) Dôchodky penzistov sa považujú od 1. apríla 1950 za dôchodky podľa zákona o národnom poistení.

(2) Dôchodky penzistov sa snížia alebo odnímu, len pokiaľ by to pripúšťaly aj doterajšie predpisy o štátnom (verejnom) penzijnom zaopatrení.

(3) Krátenie dôchodkov podľa § 92 ods. 1 a podľa § 274 zákona o národnom poistení zostáva nedotknuté.

(4) Ak bude penzistovi, ktorému nárok na dôchodok zanikol, dôchodok znovu priznaný, náleží mu najmenej vo výške uvedenej v § 6.

(5) Pozostalým po penzistoch zomretých po 31. marci 1950 náleží dôchodok, ak sú splnené podmienky určené zákonom o národnom poistení, a ak ide o príspevok na výchovu, určené predpismi o štátnom (verejnom) penzijnom zaopatrení. Výška dôchodku, poprípade príspevku na výchovu sa určí podľa predpisov o štátnom (verejnom) penzijnom zaopatrení.

§ 8

Prevzatie odpočivných (zaopatrovacích) platov Ústrednou národnou poisťovňou.

(1) Ústredná národná poisťovňa prevezme odpočivné (zaopatrovacie) platy osôb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, spôsobom a v lehotách, ktoré určí Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s Ministerstvom financií.

(2) Ústredná národná poisťovňa prevezme potrebný počet zamestnancov a technických zariadení orgánov dosiaľ príslušných vo veciach penzijného (provízneho) zaopatrenia osôb uvedených v odseku 1. Podrobnosti určí Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

Oznamovacia povinnosť.

§ 9

(1) Orgány príslušné dosiaľ vo veciach štátneho penzijného (provízneho) zaopatrenia osôb uvedených v § 1 oznámia Ústrednej národnej poisťovni alebo jej územnej organizačnej složke a zamestnancovi najneskoršie do 31. decembra 1951, a ak dôjde k sročnosti dôchodku pred uvedeným dňom, bezodkladne okolnosti rozhodné pre priznanie a výmeru dávok zamestnancov a ich pozostalých, najmä o započitateľnej služobnej dobe, o výške služobných príjmov rozhodných podľa § 5 a o výške odpočivného (zaopatrovacieho) platu, na ktorý by mal zamestnanec nárok dňa 31. marca 1950.

(2) Podrobnosti určí Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s Ministerstvom financií.

Druhý diel.

§ 10

Poistné.

(1) Štátni zamestnanci, na ktorých sa vzťahujú platové poriadky vydané podľa § 32 zák. č. 66/1950 Sb. alebo podľa § 31 zák. č. 67/1950 Sb., platia na poistné nemocenského poistenia 2 % a ich zamestnávateľ 4.8 % z vymeriavacieho základu určeného podľa § 20 ods. 1 a 5 až 8 zákona o národnom poistení. Poistné dôchodkového poistenia a úrazový príspevok uhradzuje zamestnávateľ.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre zamestnancov uvedených v § 2 ods. 2 zák. č. 66/1950 Sb. alebo v § 34 tohto zákona, pokiaľ tak ustanoví vláda.

(3) Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti môže po dohode s Ministerstvom financií určiť, že sa poistné za zamestnancov uvedených v odsekoch 1 a 2 odvádza úhrnom.

Tretí diel.

Záverečné ustanovenia.

§ 11.

Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosť môže po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie určiť podrobnosti o vykonávaní tohto nariadenia, najmä tiež o zabezpečení lekárskej posudkovej služby lekármi, ktorí vykonávali túto službu do 31. marca 1950 pre uvedené úrady v § 9, a to podľa povahy veci vyhláškou v Úradnom liste.

§ 12

Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosť môže robiť po dohode so zúčastenými ústrednými úradmi a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie opatrenie na odstránenie príkrostí, ktoré by sa vyskytly pri vykonávaní tohto nariadenia.

§ 13

Opatrenia, ktoré boly urobené podľa doterajších predpisov o štátnom (verejnom) penzijnom zaopatrení odo dňa začiatku účinnosti do dňa vyhlásenia tohto nariadenia vo veciach, na ktoré sa vzťahuje prvý diel tohto nariadenia, zostávajú nedotknuté. Ústredná národná poisťovňa môže však do 30. júna 1951 preskúmať opatrenia uvedené v predchádzajúcej vete podľa predpisov o národnom poistení a nanovo rozhodnúť.

§ 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1 apríla 1950; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.