Nariadenie vlády č. 81/1950 Zb.Nariadenie o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl

Čiastka 36/1950
Platnosť od 01.07.1950
Účinnosť od 01.07.1950

81.

Vládne nariadenie

zo dňa 27. júna 1950

o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa §§ 3 a 7 ods. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:


§ 1.

Dňom 1. septembra 1950 sa zriaďuje

1. Vysoká škola strojná v Ostrave,

2. Vysoká škola strojná a elektrotechnická v Plzni a

3. Vysoká škola chemická v Pardubiciach.

§ 2.

Na čele každej tejto vysokej školy je dekan a fakultná rada. Dekan zodpovedá ministrovi školstva, vied a umení. Pre správu vysokej školy sa zriaďuje dekanský úrad (dekanát).

§ 3.

(1) Zrušujú sa

1. Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne,

2. lekárnické štúdium pričlenené Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a

3. oddelenie zememeračského inžinierstva Vysokej školy špeciálnych náuk Českého vysokého učenia technického v Prahe.

(2) Minister školstva, vied a umení urobí opatrenie, aby doterajší poslucháči fakulty (štúdií), ktorá sa podľa tohto nariadenia ruší, mohli dokončiť začaté štúdiá poprípade i na inej vysokej škole (fakulte).


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kopecký v. r.

za ministra Dr.Nejedlého