Vyhláška č. 128/1950 Zb.Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Štátnej banky československej o povinnosti hlásenia niektorých sporov s cudzinou

Čiastka 52/1950
Platnosť od 31.08.1950 do31.12.1953
Účinnosť od 31.08.1950 do31.12.1953
Zrušený 107/1953 Zb.

OBSAH

128

Vyhláška ministra financií

zo dňa 22. augusta 1950,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Štátnej banky československej o povinnosti hlásenia niektorých sporov s cudzinou.

Minister financií vyhlasuje podľa § 27 ods. 6 zákona č. 92/1946 Sb., o viazanom devízovom hospodárstve (devízového zákona), pripojené opatrenie Štátnej banky československej zo dňa 17. augusta 1950. Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Kabeš v. r.

Opatrenie

Štátnej banky československej

zo dňa 17. augusta 1950

o povinnosti hlásenia niektorých sporov s cudzinou.

Štátna banka československá ustanovuje podľa § 26 devízového zákona:

§ 1.

(1) Devízoví tuzemci (§ 2 ods. 1 devízového zákona) sú povinní ohlasovať Štátnej banke československej (zahraničnej skupine) majetkovoprávne spory s cudzinou, v ktorých vystupujú ako žalobcovia, žalovaní alebo iní účastníci (vedľajší intervenienti a pod.), a to ako pred súdmi a úradmi cudzozemskými, tak tuzemskými.

(2) Ohlásenie treba vykonať listom obsahujúcim aj stručné vylíčenie skutkovej podstaty.

§ 2.

Za spory podľa § 1 sa považujú aj konania sporom podobné, najmä konania na súdoch rozhodcovských, konania restitučné, konania konkurzné a vyrovnávacie, konania vo veciach patentných a známkových a pod.

§ 3.

(1) Ohlasovaciu povinnosť treba splniť

a) ak má byť spor začatý z podnetu devízového tuzemca, pred začatím sporu,

b) ak bude spor začatý z podnetu devízového cudzozemca, bezodkladne, len čo sa o tom devízový tuzemec dozvie,

c) pri sporoch už začatých bezodkladne po vyhlásení tohto opatrenia.

(2) Ohlasovacia povinnosť sa považuje za splnenú, ak ohlásil devízový tuzemec spor Štátnej banke československej alebo Národnej banke Československej už pred vyhlásením tohto opatrenia.

Štátna banka československá

Generálny riaditeľ:

Dr. Pohl v. r.

Námestník generálneho riaditeľa:

Kováčik v. r.