Zákon č. 27/1950 Zb.Zákon o štátnej podpore pri živelných pohromách

Čiastka 12/1950
Platnosť od 23.03.1950
Účinnosť od 22.04.1950 do31.12.2011
Zrušený 42/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 395/2011 Z. z. vložil do zákona č. 42/1994 Z. z. nový § 37a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre zákon č. 27/1950 Zb.

27.

Zákon

zo dňa 22. februára 1950

o štátnej podpore pri živelných pohromách.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Podpora pri živelných pohromách.

(1) Osobám, ktoré boli postihnuté škodami spôsobenými živelnou pohromou na pôdohospodárskom majetku, môže sa v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak by bolo v dôsledku týchto škôd ohrozené plnenie jednotného hospodárskeho plánu, poskytnúť podpora zo štátnych prostriedkov, zaistených v štátnom rozpočte. Obdobne môže sa poskytnúť podpora pri škodách spôsobených živelnou pohromou na inom než pôdohospodárskom majetku.

(2) Na poskytnutie podpory podľa predchádzajúceho odseku niet právneho nároku.

Poskytovanie podpôr.

§ 2.

(1) Podporu možno poskytnúť zásadne len československým občanom bývajúcim na území Československej republiky a právnickým osobám majúcim na tomto území svoje sídlo.

(2) Podpory sa poskytujú v peniazoch, naturáliách alebo iným účelným spôsobom.

§ 3.

(1) O poskytovaní podpôr rozhodujú okresné národné výbory.

(2) Podpory sa poskytujú za súčinnosti krajských a miestnych národných výborov.

(3) Hlavný dohľad nad poskytovaním podpôr a vedenie podporovacích akcií prislúcha pri živelných pohromách na pôdohospodárskom majetku Ministerstvu pôdohospodárstva, pri živelných pohromách na inom než pôdohospodárskom majetku Ministerstvu vnútra.

§ 4.

Smernice.

Podrobnosti o poskytovaní podpôr, najmä o podmienkach a spôsobe poskytovania, o vyšetrovaní škôd a o konaní, upravia ministerstvá vnútra a pôdohospodárstva po dohode so Štátnym úradom plánovacím a s Ministerstvom financií smernicami, ktoré vyhlásia v príslušnom úradnom liste.

§ 5.

Zrušenie živelných fondov.

(1) Začiatočným dňom účinnosti tohto zákona vstupujú doterajšie živelné fondy do likvidácie. Doterajšia správa týchto fondov vykoná likvidáciu a zakončí bežné prípady podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode s Ministerstvom financií, a zvyšok imania odvedie do štátnej pokladnice.

(2) Dňom ukončenia likvidácie, ktorý vyhlási Ministerstvo pôdohospodárstva v príslušnom úradnom liste, sa živelné fondy zrušujú.

§ 6.

Oslobodenie od dávok a poplatkov.

Písomnosti a úradné úkony v konaní podľa tohto zákona sú oslobodené od dávok za úradné úkony vo veciach správnych a poplatkov.


Záverečné ustanovenia.

§ 7.

Zrušuje sa platnosť, poprípade používateľnosť všetkých predpisov, ktoré odporujú tomuto zákonu, najmä

1. ustanovení §§ 108 až 110 zákona č. 76/1927 Sb., o priamych daniach,

2. zákona č. 118/1927 Sb., o poskytovaní podpôr pri živelných pohromách,

3. vládneho nariadenia č. 74/1928 Sb., o náhradách pozemkovej dane z dôvodu živelných škôd na pôdohospodárskych kultúrach, a vládneho nariadenia č. 75/1928 Sb., o poskytovaní podpôr pri živelných pohromách,

4. vládneho nariadenia č. 38/1940 Sb., ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 76/1927 Sb., o priamych daniach, a zákon č. 118/1927 Sb., o poskytovaní podpôr pri živelných pohromách, a vládneho nariadenia č. 39/1940 Sb., o náhradách pozemkovej dane a o podporách pri živelných pohromách, a

5. všetkých predpisov o príspevkoch a náhradových prídeloch živelným fondom, najmä § 2 ods. 2 zákona č. 77/1927 Sb., o novej úprave finančného hospodárstva zväzkov územnej samosprávy.

§ 8.

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. dňa po vyhlásení; vykonajú ho ministri pôdohospodárstva a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr.John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Ďuriš v. r.