Zákon č. 26/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z času do 31. decembra 1945

Čiastka 12/1950
Platnosť od 23.03.1950
Účinnosť od 23.03.1950

26.

Zákon

zo dňa 22. februára 1950,

ktorým sa mení zákon o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z času do 31. decembra 1945.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

Ustanovenia § 19 zákona č. 168/1949 Sb., o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z času do 31. decembra 1945, sa menia a znejú:

(1) Za 6% dlhopisy složené na výkup podľa § 18 ods. 1 vydá Poštová sporiteľňa:

a) za každých 50 L menovitej hodnoty 6% dlhopisov anglickej tranše s kupónom 1. júna 1949 Kčs 7000 menovitej hodnoty 31% sjednotenej štátnej pôžičky emisie A s úrokom k 16. februáru 1950;

b) za každých 10 L (alebo 1.242,137 zlatých frankov z roku 1928) menovitej hodnoty 6% dlhopisov francúzskej tranše s kupónom 1. júna 1949 Kčs 1511 menovitej hodnoty 31% sjednotenej štátnej pôžičky emisie A s úrokom k 16. februáru 1950.

(2) 6% dlhopisy francúzskej tranše patriace tomu istému majiteľovi sa pre výkup podľa tohto zákona spočítajú. Zvyšky nedosahujúce 1000 Kčs sa vyplatia v hotovosti.

(3) Zároveň s plneniami uvedenými v odsekoch 1 a 2 sa vyplatí v hotovosti 31% úrok za čas od 1. decembra 1948 do 15. februára 1949, a to:

a) Kčs 51.- na každých 50 L menovitej hodnoty 6% dlhopisov anglickej tranše,

b) Kčs 11.- na každých 10 L menovitej hodnoty 6% dlhopisov francúzskej tranše.

(4) Za každý chýbajúci kupón 6% dlhopisov so sročnosťou 1. júna 1949 alebo so sročnosťou neskoršou je vlastník povinný doplatiť:

a) Kčs 210.- za každú L 1,10,- výplatnej hodnoty kupónov anglickej tranše,

b) Kčs 86.- za každú L 0,6,- výplatnej hodnoty kupónov francúzskej tranše.“


Čl. II.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.