Vyhláška č. 46/1950 Zb.Vyhláška ministra financií o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949

Čiastka 20/1950
Platnosť od 19.05.1950
Účinnosť od 03.06.1950

46.

Vyhláška ministra financií

zo dňa 18. mája 1950

o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949.

Minister financií vyhlasuje po dohode s ministrami zahraničných vecí a zahraničného obchodu podľa vládnej vyhlášky č. 292/1949 Sb., o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode:


Dňom 19. mája 1950 nadobudnú dočasnú účinnosť ustanovenia prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k hore uvedenému protokolu o podmienkach prístupu, ktoré sa týkajú týchto položiek československého colného sadzobníka:

ex 108a)2 rum; 125; ex 127 kakaová hmota, čokoláda v tehlách a tabuľkách a čokoládová poleva - a to pre tovar pochádzajúci zo všetkých štátov, ktoré požívajú pri dovoze do československého colného územia najvyššie výhody v odbore colných sadzieb.

K týmto štátom pristupuje od 19. mája 1950 aj Dominikánska republika.


Kabeš v. r.