200.

Vládne nariadenie

zo dňa 19. decembra 1950

o nakladaní s nehnuteľným národným majetkom v správe ústredných úradov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 zákona č. 35/1950 Sb., ktorým sa určuje štátny rozpočet Československej republiky na rok 1950 (rozpočtový zákon):


Všeobecné ustanovenia.

§ 1.

(1) Nariadenie upravuje nakladanie s nehnuteľným národným majetkom, ktorý nespravujú národné výbory alebo ktorý nie je sverený do správy národných a komunálnych podnikov a iných socialistických právnických osôb.

(2) O nakladaní s majetkom, ktorý štát nadobudol konfiškáciou a znárodnením, a s majetkom získaným pre účely pozemkových reforiem platia osobitné predpisy o tom vydané, okrem prípadu, ak už tento majetok podľa uvedených osobitných predpisov prešiel do správy ústredných úradov alebo ich podriadených úradov, ústavov alebo zariadení.

(3) O pomeroch bytového majetku národného v správe ústredných úradov platí toto nariadenie len potiaľ, pokiaľ nie sú upravené zákonom č. 110/1950 Sb., o organizácii bytového majetku a o Fonde bytového hospodárstva, alebo zákonom č. 94/1950 Sb., o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti.

§ 2.

(1) Nehnuteľný národný majetok, pre ktorý platí toto nariadenie, spravujú ústredné úrady. Kompetentným ústredným úradom je úrad, do právomoci ktorého patria úlohy, na plnenie ktorých majetok slúži, alebo pre ktoré bol majetok nadobudnutý; ak nie je právomoc zrejmá, dohodnú sa dotyčné ústredné úrady, ktorému z nich bude prislúchať správa majetku.

(2) Ústredný úrad, ktorý spravuje nehnuteľný národný majetok, môže poveriť podriadené úrady, ústavy alebo zariadenia, aby v rámci predpisov a daných pokynov obstarávaly udržovanie nehnuteľnosti a robily opatrenia plynúce z jej obvyklého užívania (hospodárska správa).

§ 3.

(1) Ústredný úrad prevádza nehnuteľný národný majetok do správy iného ústredného úradu po dohode s ním; ak prevyšuje cena tohoto majetku 5,000.000 Kčs, postupujú ústredné úrady po dohode s Ministerstvom financií.

(2) Prevody častí nehnuteľného národného majetku, ktoré sú v správe ústredných úradov, do správy národných výborov, národných a komunálnych podnikov a iných socialistických právnických osôb a naopak zo správy národných výborov, národných a komunálnych podnikov a iných socialistických právnických osôb na ústredné úrady upravujú osobitné predpisy.

(3) Pri prevode správy budú súčasne urobené opatrenia potrebné so zreteľom na závady viaznúce na nehnuteľnosti a podľa predpisov o štátnom hospodárení opatrenia potrebné na finančné zabezpečenie účelového určenia nehnuteľnosti.

§ 4.

(1) Ústredný úrad je povolaný udržovať a zveľaďovať nehnuteľný národný majetok ním spravovaný tak, aby majetok čo najúčelnejšie slúžil svojmu spoločenskému poslaniu. Úrad je povolaný na všetky úkony, ktoré súvisia so správou tohto majetku; predpisy o pôsobnosti finančných prokuratúr nie sú dotknuté. Ďalej je úrad oprávnený a povinný v rámci príslušných predpisov urobiť všetky opatrenia, ktoré vyžaduje starostlivosť o tento majetok, poprípade navrhnúť vhodné opatrenia inému kompetentnému úradu.

(2) Ministerstvo techniky navrhuje kompetentným ústredným úradom vhodné opatrenia, ktoré vyžaduje starostlivosť o nehnuteľný národný majetok so stránky technickej.

§ 5.

Ústredné úrady vykonajú súpis nehnuteľného národného majetku nimi spravovaného a naďalej povedú evidenciu tohto majetku. Podrobnosti určí Ministerstvo financií smernicami vydanými po dohode so Štátnym úradom plánovacím, Ministerstvom techniky a Najvyšším účtovným kontrolným úradom, v ktorých upraví aj spôsob oceňovania nehnuteľného národného majetku.

§ 6.

Podrobnosti o správe nehnuteľného národného majetku, pre ktorý platí toto nariadenie, a o prevodoch jeho správy medzi ústrednými úradmi určí smernicami Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom techniky, s kompetentným ústredným úradom a s Najvyšším účtovným kontrolným úradom.

Scudzenie, zaťaženie, nájom a iné prenechanie na využitie.

§ 7.

(1) Nehnuteľný národný majetok nesmie sa zásadne scudziť a nesmie sa novo zaťažiť záložnými právami alebo vecnými bremenami.

(2) Nehnuteľný národný majetok možno scudziť, zaťažiť právom stavby, prenajať alebo ináč prenechať na využitie len vtedy, keď sa tým dosiahne zvýšenie spoločenského prospechu z tohto majetku alebo keď sa tak stane v záujme štátu.

§ 8.

Na scudzenie nehnuteľného národného majetku, ak neprevyšuje jeho cena 5,000.000 Kčs, na zaťaženie nehnuteľného národného majetku právom stavby, na jeho prenajatie alebo na iné prenechanie na využitie je kompetentný ústredný úrad, ktorý tento majetok spravuje; v iných prípadoch alebo ak má byť scudzený, zaťažený alebo inakšie prenechaný na využitie nehnuteľný majetok v cudzine, postupuje ústredný úrad po dohode s Ministerstvom financií.

§ 9.

(1) O bezodplatnom zaťažení právom stavby a o inom bezodplatnom prenechaní nehnuteľného národného majetku na využitie, ak neprevyšuje cena zriaďovaného práva sumu 100.000 Kčs, rozhoduje ústredný úrad, ktorý tento majetok spravuje; o bezodplatnom scudzení a bezodplatnom zaťažení právom stavby a o inom bezodplatnom prenechaní tohto majetku na využitie, ak neprevyšuje cena scudzovanej nehnuteľnosti alebo zriaďovaného práva sumu 1,000.000 Kčs, rozhoduje ústredný úrad po dohode s Ministerstvom financií, v ostatných prípadoch vláda.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí tiež o čiastočne bezodplatnom scudzení nehnuteľného národného majetku a o jeho čiastočne bezodplatnom zaťažení právom stavby alebo o inom prenechaní na využitie.

(3) O odovzdaní nehnuteľného národného majetku do trvalého užívania socialistickým právnickým osobám, najmä ľudovým družstvám (§ 103 ods. 2 občianskeho zákonníka) rozhoduje ústredný úrad.

§ 10.

Nehnuteľný národný majetok, vhodný pre účely jednotných roľníckych družstiev, prevedie kompetentný ústredný úrad do správy Ministerstva pôdohospodárstva, ktoré tento majetok uvedeným družstvám scudzí alebo inakšie prenechá na využitie.

§ 11.

Ministerstvo financií môže po dohode s Najvyšším účtovným kontrolným úradom a s Ministerstvom techniky určiť smernicami podrobnosti o scudzení nehnuteľného národného majetku v správe ústredných úradov, o jeho zaťažení právom stavby, prenajatí a o inom prenechaní na využitie; podrobnosti na vykonanie § 10 budú určené tiež po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva.


§ 12.

Záverečné ustanovenie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.,

aj za námestníka predsedu vlády

a ministra zahraničných vecí Širokého

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kopřiva v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.