Nariadenie vlády č. 71/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov

(v znení č. 38/1953 Zb., 59/1955 Zb.)

Čiastka 30/1950
Platnosť od 10.06.1950 do31.12.1956
Účinnosť od 01.11.1955 do31.12.1956
Zrušený 54/1956 Zb.

71.

Vládne nariadenie

zo dňa 30. mája 1950,

ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 31 zákona č. 67/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov (sudcovského zákona) (ďalej len „zákon“):


(2) Pracovné triedy II a III sa považujú s hľadiska ustanovení odseku 1 za rovnako vysoké pracovné triedy. To isté platí obdobne o pracovných triedach IV a V a o pracovných triedach VI a VII.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.