Nariadenie vlády č. 175/1950 Zb.Nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu

Čiastka 70/1950
Platnosť od 27.12.1950 do31.03.1964
Účinnosť od 01.01.1951 do31.03.1964
Zrušený 99/1963 Zb.

175.

Vládne nariadenie

zo dňa 12. decembra 1950

o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 143 ods. 2 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok):


§ 1.

Súdnym chránencom spisuje a vydáva potvrdenie o osobných, rodinných, majetkových a zárobkových pomeroch podľa § 143 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku ich poručenský (opatrovanský) súd.

§ 2.

(1) Iným fyzickým osobám vydáva potvrdenie o osobných, rodinných, majetkových a zárobkových pomeroch podľa § 143 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku na ich žiadosť miestny národný výbor.

(2) Žiadateľ predloží príslušný vzor (§ 3) vyplnený pravdivými údajmi miestnemu národnému výboru dvojmo.

§ 3.

Vzory pre potvrdenia podľa §§ 1 a 2 vyhlásia ministri spravodlivosti a vnútra v úradnom liste.

§ 4.

Miestny národný výbor vydá potvrdenie na jednom z predložených rovnopisov na základe skutočností mu známych alebo na základe listín žiadateľom predložených. Ak nejde o príjem žiadateľa z pracovného (učebného) pomeru alebo z národného poistenia, postačí na vydanie potvrdenia jeho čestné vyhlásenie urobené podľa zákona č. 173/1948 Sb., o čestnom vyhlásení v administratívnom konaní.

§ 5.

(1) Právnickým osobám alebo úradne ustanoveným orgánom pre správu majetkovej podstaty vydáva potvrdenie podľa § 143 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku dozorný orgán príslušný podľa osobitných predpisov.

(2) V tomto potvrdení uvedie dozorný orgán posledný zistený stav majetku a vyjadrí sa o tom, či možno z prostriedkov právnickej osoby alebo zo spravovanej majetkovej podstaty obstarať úhradu potrebnú na súdne konanie.

§ 6.

Ak žiadateľ nemá v Československej republike ani bydlisko ani pobyt, predloží potvrdenie, ktoré mu vydajú podľa predpisov o tom platných príslušné úrady štátu, kde žiadateľ býva alebo má pobyt. Ak úrady tohto štátu nevydávajú potvrdenie alebo odoprú ho vydať, postačí potvrdenie, ktoré mu vydá príslušný československý zastupiteľský úrad.

§ 7.

Pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov a preddavkov a o ustanovení zástupcu nie je súd viazaný obsahom potvrdenia.

§ 8.

(1) Oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov alebo ustanovenie zástupcu nemožno povoliť podľa potvrdení, ktoré boly vydané skôr než šesť mesiacov pred podaním žiadosti o oslobodenie alebo o ustanovenie zástupcu.

(2) Oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov povolené účastníkom pre súdne konanie, v ktorom bol vydaný exekučný titul, platí i pre exekučné konanie, ak účastník navrhne exekúciu do jedného roku od právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.


§ 9.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykonajú ho ministri spravodlivosti a vnútra.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Rais v. r.