Nariadenie vlády č. 137/1950 Zb.Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach niektorých pôdohospodárskych škôl na Ministerstvo pôdohospodárstva

Čiastka 58/1950
Platnosť od 18.10.1950 do31.12.1952
Účinnosť od 01.09.1950 do31.12.1952
Zrušený 108/1952 Zb.

137

Vládne nariadenie

zo dňa 29. augusta 1950

o prenesení pôsobnosti vo veciach niektorých pôdohospodárskych škôl na Ministerstvo pôdohospodárstva.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

(1) Pôsobnosť vo veciach

a) výberových škôl pôdohospodárskych a

b) základných odborných škôl pôdohospodárskych

1. pričlenených k výberovým školám pôdohospodárskym,

2. s cyklickým vyučovaním obstarávaným vlastnými učiteľskými sbormi alebo umiestených v samostatných budovách a

3. pre žiakov v učebnom pomere s výnimkou škôl tvoriacich časť strediska podľa zákona č. 96/1950 Sb., o pracujúcom doraste,

ktorá podľa doterajších predpisov prislúcha ministrovi ministerstvu) školstva, vied a umení, sa prenáša na ministra (ministerstvo) pôdohospodárstva.

(2) Pokiaľ pôsobnosť vo veciach uvedených v odseku 1 vykonával dosiaľ minister (ministerstvo) školstva, vied a umení po dohode s iným ministrom (ministerstvom), vykonáva ju minister (ministerstvo) pôdohospodárstva po dohode s týmto ministrom (ministerstvom).

§ 2.

(1) Hlavný dozor nad vyučovaním predmetom všeobecne vzdelávacím a spolupôsobenie pri hlavnom dozore nad vyučovaním odborným predmetom so stránky pedagogicko-metodickej prislúcha Ministerstvu školstva, vied a umení.

(2) Pôsobnosť Ministerstva školstva, vied a umení podľa § 37, § 39 ods. 2, § 44, pokiaľ sa týka ústredného poradného sboru, ďalej podľa §§ 67, 68, § 69 ods. 1 a § 70 zákona č. 95/1948 Sb., o základnej úprave jednotného školstva (školský zákon), zostáva nedotknutá. Pôsobnosť podľa § 39 ods. 1, §§ 43, 73, 74 a § 77 ods. 3 školského zákona vykonáva Ministerstvo školstva, vied a umení po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva; spolupôsobnosť Ministerstva financií podľa § 77 ods. 3 toho istého zákona zostáva nedotknutá.

§ 3.

Na Ministerstvo pôdohospodárstva prechádza aj správa príslušných internátov, školských majetkov a školských budov.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 1950; vykonajú ho ministri pôdohospodárstva, školstva, vied a umení a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ďuriš v. r.