62.

Zákon

zo dňa 17. mája 1950

o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Diel I.

Súčinnosť obyvateľstva.

§ 1.

(1) Účinná ochrana národného hospodárstva vyžaduje čo najširšiu súčinnosť obyvateľstva. Preto popri pohotovosti jednotne organizovaného hasičstva je zásadne každý povinný, aby podľa svojich síl poskytoval potrebnú osobnú a vecnú pomoc pri zamedzovaní a zdolávaní požiarov a iných živelných pohrôm alebo nehôd, najmä ak sú ohrozené ľudské zdravie, životy alebo národný majetok.

(2) Čo je v tomto zákone ustanovené o požiarnej ochrane, platí obdobne o ochrane pred inými živelnými pohromami alebo pred nehodami.

Diel II.

Starostlivosť o požiarnu ochranu.

§ 2.

Úlohy národných výborov.

(1) O zamedzovaní a zdolávaní požiarov v obciach starajú sa miestne národné výbory. Najmä sa starajú o to, aby v obci bolo zriadené hasičstvo, obstarávajú a udržujú na účely miestnej požiarnej ochrany vecné prostriedky a konajú požiarne prehliadky.

(2) Miestne národné výbory si poskytujú pri plnení úloh požiarnej ochrany vzájomnú pomoc.

(3) Okresné a krajské národné výbory starajú sa vo svojom obvode o požiarnu ochranu, pokiaľ nejde o úlohy, ktoré môžu obstarať podriadené národné výbory svojimi silami a prostriedkami.

(4) Národné výbory môžu podľa smerníc Ministerstva vnútra povolať na povinnú súčinnosť v odbore požiarnej ochrany aj právnické osoby alebo iné súbory osôb, vyvíjajúce v ich obvode svoju činnosť, poprípade preniesť na ne niektoré zo svojich úloh na ochranu pred požiarmi.

§ 3.

Opatrenia v odbore požiarnej ochrany.

(1) Ministerstvo vnútra a národné výbory môžu robiť na účely požiarnej ochrany v medziach platných predpisov opatrenia potrebné v záujme celku, a to ako v jednotlivých prípadoch, tak i všeobecne vydaním všeobecných právnych predpisov. Národné výbory môžu vydávať také všeobecné právne predpisy pre svoje obvody po predchádzajúcom schválení nadriadeným orgánom. V prípadoch mimoriadnych a neodkladných stačí dodatočné schválenie, ktoré sa považuje za udelené, ak nerozhodne nadriadený orgán do 30 dní odo dňa, keď k nemu došla žiadosť o schválenie.

(2) Okresné národné výbory môžu robiť vo svojom obvode opatrenia aj v odbore miestnej požiarnej ochrany, prislúchajúcej miestnym národným výborom, ak ide o opatrenia vzťahujúce sa na obvody dvoch alebo viacej miestnych národných výborov, alebo ak neurobí miestny národný výbor sám včas potrebné opatrenia. Ak ide o územie presahujúce obvod okresného národného výboru, je povolaný urobiť opatrenia nadriadený krajský národný výbor.

§ 4.

Ústredný dohľad a vedenie.

(1) Požiarna ochrana spadá do odboru pôsobnosti Ministerstva vnútra, ktorému prislúcha aj najvyšší dohľad a vedenie.

(2) Pokiaľ sa opatrenia v odbore požiarnej ochrany týkajú podnikov alebo iných zariadení spadajúcich do pôsobnosti iných ústredných úradov, postupuje Ministerstvo vnútra po dohode s nimi a príslušné národné výbory postupujú podľa smerníc vydaných Ministerstvom vnútra po dohode s týmito úradmi.

Diel III.

Hasičstvo.

§ 5.

Úlohy.

(1) Výkonným orgánom národného výboru pri vykonávaní požiarnej ochrany je hasičstvo. Hasičstvo je zásadne dobrovoľné alebo z povolania alebo závodné.

(2) Úlohou hasičstva je zamedzovať a zdolávať požiary a iné živelné pohromy alebo nehody, pokiaľ tým nie sú poverené na podklade zákonných predpisov iné orgány. Veliteľ hasičstva je zodpovedný za pohotovosť hasičstva príslušnému národnému výboru.

§ 6.

Dobrovoľné hasičstvo.

(1) Na zaistenie požiarnej ochrany v obci sdružuje sa obyvateľstvo v hasičskom spolku; v súčinnosti s týmto spolkom miestny národný výbor zriaďuje a doplňuje dobrovoľné hasičstvo.

(2) Dobrovoľné hasičstvo sa zriadi zásadne v každej obci, v ktorej niet dostačujúceho hasičstva z povolania.

§ 7.

Hasičstvo z povolania.

(1) Hasičstvo z povolania zriadi zásadne každý miestny národný výbor v obci s viacej než 50.000 obyvateľmi. V obci s menším počtom obyvateľov zriadi miestny národný výbor také hasičstvo, ak to určí krajský národný výbor.

(2) Ak to vyžaduje záujem požiarnej ochrany, môže okresný i krajský národný výbor pre svoj obvod alebo jeho časť zriadiť hasičstvo z povolania, poprípade poveriť vykonávaním jeho úloh spôsobilé hasičstvo vo svojom obvode.

§ 8.

Závodné hasičstvo.

(1) Vykonávanie požiarnej ochrany závodu náleží predovšetkým závodnému hasičstvu, ktoré zriaďuje závod zo svojich zamestnancov. Okresný národný výbor určí v súčinnosti s vedením závodu, či sa v závode zriadi závodné hasičstvo a v akom počte príslušníkov.

(2) Okresný národný výbor určí, kedy je závodné hasičstvo povolané zasahovať i mimo závodu.

§ 9.

Povolanie na službu v hasičstve.

Ak nemožno zriadiť hasičstvo podľa ustanovení §§ 6 až 8 alebo ak nestačí hasičstvo na svoje úlohy, povolá miestny národný výbor na povinnú službu v hasičstve v potrebnom počte spôsobilé osoby vo veku od 17 do 60 rokov. Na toto zriadenie alebo doplnenie hasičstva je potrebné schválenie nadriadeného národného výboru.

§ 10.

Odborný dohľad.

Odborný dohľad nad hasičstvom (§§ 6 až 9) vykonávajú miestne národné výbory a im nadriadené okresné a krajské národné výbory, v najvyššej stolici Ministerstvo vnútra. Nadriadené dozorné orgány môžu vydávať pre hasičstvo a jeho príslušníkov záväzné pokyny a smernice.

Diel IV.

Obstaranie prostriedkov.

§ 11.

Úhrada nákladov.

(1) Náklady na obstaranie a udržovanie vecných prostriedkov požiarnej ochrany uhradzujú národné výbory. To isté platí o nákladoch spojených so zriadením a udržovaním hasičstva s výhradou ustanovenia odseku 2.

(2) Náklady na zriadenie a udržovanie požiarnej ochrany závodu i s nákladmi na zriadenie a udržovanie závodného hasičstva uhradzuje závod.

(3) Náklady, ktoré vzniknú zásahom závodného hasičstva mimo závodu, uhradí závodu miestny národný výbor, v obvode ktorého k zásahu došlo, pokiaľ nemožno spravodlivo požadovať bezplatné spolupôsobenie.

(4) Vláda upraví nariadením, či a v akom rozsahu uhradzuje štát príslušníkom hasičstva a osobám na výzvu hasičstvu pomáhajúcim ako aj iným osobám konajúcim povinnosť v odbore požiarnej ochrany škodu, vzniknutú najmä pri zásahu alebo výcviku hasičstva.

(5) Národné poistenie osôb, uvedených v odseku 4, najmä pri zásahu alebo výcviku hasičstva, pokiaľ nie sú už poistené inak, upraví Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 99/1948 Sb., o národnom poistení, v znení zákona č. 269/1949 Sb. Výdavky na toto poistenie uhradzuje štát.

Obstaranie vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

§ 12.

(1) Ministerstvo vnútra spolupôsobí pri normalizácii a typizácii predmetov a zariadení slúžiacich požiarnej ochrane. Taktiež sa zúčastňuje na plánovaní vecných prostriedkov požiarnej ochrany, obstaráva podklady pre ich výrobu a robí opatrenia na ich účelné rozdelenie.

(2) Minister vnútra môže nariadením určiť, ako sa obstarávajú a skúšajú predmety a zariadenia slúžiace požiarnej ochrane.

§ 13.

Doterajší majetok hasičských spolkov, ktorý slúži požiarnej ochrane, nemá sa odnímať tomuto určeniu. Národné výbory dohliadajú, aby sa toto ustanovenie zachovávalo.

Diel V.

Spoločné a záverečné ustanovenia.

§ 14.

Úprava podrobností.

(1) Vláda vymedzí nariadením povinnosti osobne a vecne pomáhať pri zamedzovaní a zdolávaní požiarov, najmä pri zásahu a výcviku hasičstva, a upraví bližšie úlohy národných výborov v odbore požiarnej ochrany, ďalej činnosť a organizáciu hasičstva a práva a povinnosti jeho príslušníkov, ako i zásady organizácie hasičských spolkov. Úpravu podrobností môže sveriť v nariadení všeobecným predpisom Ministerstva vnútra a iných úradov (orgánov).

(2) Vedenie výkonu služby hasičstva, jeho výcvik, školenie a zovňajšie označenie upraví Ministerstvo vnútra vyhláškou v príslušnom úradnom liste.

§ 15.

Splnomocnenie na úpravy v odbore požiarnej ochrany.

Vláda môže nariadením vydať predpisy o opatreniach smerujúcich na zamedzenie požiarov a iných živelných pohrôm alebo na zamedzenie nehôd, ako i predpisy o obstaraní náhradných sídlišť, budov a zariadení. Úpravu podrobností môže v nariadení sveriť všeobecným predpisom národných výborov a iných úradov.

§ 16.

Trestné ustanovenia.

(1) Kto nezachováva opatrnosť potrebnú na zamedzenie alebo zdolanie požiaru, inej živelnej pohromy alebo nehody, alebo kto v takých prípadoch neprispeje na pomoc, hoci je na to povinný, alebo neplní na vyzvanie úlohy, na ktoré je povinný, alebo kto hrubo poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z príslušnosti k hasičstvu, potresce sa, pokiaľ nejde o čin prísnejšie trestný, okresným národným výborom pokutou do 50.000 Kčs alebo väzením (zatvorením) do dvoch mesiacov.

(2) Rovnako sa potresce, pokiaľ nejde o čin prísnejšie trestný, kto zťažuje alebo znemožňuje zásah hasičstva alebo uvádza do omylu hasičstvo zlomyseľnými poplachmi alebo neprávom používa signály vyhradené hasičstvu.

(3) V prípade nevymožiteľnosti pokuty sa uloží náhradný trest väzenia (zatvorenia) do dvoch mesiacov, pričom však úhrnná dĺžka väzenia (zatvorenia) nesmie presahovať čas dvoch mesiacov.

§ 17.

Požiarna ochrana v baníctve.

Nedotknuté zostávajú doterajšie predpisy, podľa ktorých prislúcha banským úradom starostlivosť o požiarnu ochranu v baníctve pod povrchom i na povrchu. Súčinnosť týchto úradov s národnými výbormi v odbore požiarnej ochrany v baníctve upraví Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom priemyslu.


Účinnosť a vykonanie.

§ 18.

(1) Dňom začiatku účinnosti tohto zákona sa zrušuje používateľnosť vládneho nariadenia č. 30/1942 Sb., o veciach požiarnej ochrany, a platnosť, poprípade používateľnosť ostatných predpisov, ktoré odporujú tomuto zákonu.

(2) Dňom, keď nadobudne účinnosť vládne nariadenie vydané podľa § 14 ods. 1, stratia platnosť, poprípade používateľnosť všetky ustanovenia obsiahnuté v iných predpisoch o predmetoch v tomto nariadení upravených, najmä stratia platnosť doterajšie ustanovenia požiarnych poriadkov v českých zemiach a obdobných predpisov na Slovensku.

§ 19.

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. dňom po vyhlásení; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.