Nariadenie vlády č. 1/1950 Zb.Nariadenie o zrušení zemských finančných pokladníc

Čiastka 1/1950
Platnosť od 26.01.1950
Účinnosť od 26.01.1950

OBSAH

1 .

Vládne nariadenie

zo dňa 10. januára 1950

o zrušení zemských finančných pokladníc.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1, ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1

Zemské finančné pokladnice v Prahe, Brne a Opave sa zrušujú. Ich likvidáciu vykoná Ústredná štátna pokladnica Československej republiky.

§ 2

Opatrenia na prípravu zrušenia zemských finančných pokladníc a prenesení ich pôsobnosti, urobené pred dňom začiatku účinnosti tohto nariadenia, sa považujú za urobené podľa tohto nariadenia.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.