Ústavný zákon č. 47/1950 Zb.Ústavný zákon o úpravách v organizácii verejnej správy

Čiastka 21/1950
Platnosť od 22.05.1950 do10.07.1960
Účinnosť od 22.05.1950 do10.07.1960
Zrušený 100/1960 Zb.

OBSAH

47

Ústavný zákon

zo dňa 18. mája 1950

o úpravách v organizácii verejnej správy.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto ústavnom zákone:


§ 1.

Aby verejná správa bola pružne a účelne prispôsobovaná bežným úlohám, môže vláda nariadením:

a) upravovať pôsobnosť ministerstiev, povereníctiev aj iných orgánov verejnej správy,

b) zriaďovať nové ministerstvá, povereníctva aj iné orgány verejnej správy,

c) rušiť ministerstvá, povereníctva aj iné orgány verejnej správy.

§ 2.

Nariadenia vydané podľa § 1 vyžadujú súhlas prezidenta republiky, ktorý ich spolupodpisuje.


§ 3.

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.