177.

Vládne nariadenie

zo dňa 19. decembra 1950

o odhadoch nehnuteľných vecí.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 467 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok):


§ 1.

Pribranie znalcov.

(1) Na vykonanie odhadu priberie súd znalca. Ak to uzná súd za potrebné, môže pribrať ďalšieho znalca, najmä ak majú byť odhadnuté nehnuteľné veci rôzneho druhu. Aj na žiadosť účastníka môže súd pribrať ďalšieho znalca; trovy spojené s pribraním tohto znalca znáša však účastník, ktorý o znalca žiadal.

(2) O znalcoch a znaleckom posudku platia ináč ustanovenia občianskeho súdneho poriadku a zákona č. 167/1949 Sb. o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch.

§ 2.

Predmet odhadu.

Každá jednotlivá nehnuteľná vec (parcela, budova) sa odhadne vždy samostatne. Ak ide o viac nehnuteľných vecí, ktoré tvoria jeden celok, odhadnú sa i ako celok.

§ 3.

Spôsob odhadu.

(1) Nehnuteľné veci sa odhadnú tak, že sa zistí cena, za ktorú možno odhadovanú vec toho druhu v medziach cenových predpisov predať.

(2) Práva sa odhadnú tak, že sa zistí výhoda, ktorú prinášajú oprávnenému v období jedného roku, a hodnota tejto výhody sa násobí pri právach časove neobmedzených dvadsiatimi, pri právach časove obmedzených počtom rokov, po ktoré má právo ešte trvať, najviac však dvadsiatimi.

(3) Ťarchy viaznúce na nehnuteľnej veci sa odhadujú podľa hospodárskej ujmy, ktorá vyplýva z ťarchy pre obťaženého. Ináč platia pre ich odhad obdobne ustanovenia o odhade práva. Pri ťarchách trvania neobmedzeného vezme sa za základ výpočtu čas dvadsiatich rokov, pri ťarchách trvania neurčitého pravdepodobný čas ich trvania, nie však viac ako dvadsať rokov, pri ťarchách trvania presne určeného tento čas. Ťarchy vyplývajúce z nárokov na opakujúce sa plnenia a dávky sa však odhadnú tak, že sa vypočíta suma, ktorá by stačila na to, aby sa z nej a z jej úrokov poukazovaly plnenia a dávky alebo ich peňažná hodnota.

§ 4.

Odhad príslušenstva.

Zároveň s nehnuteľnou vecou (jej súčiastkami) treba odhadnúť aj jej príslušenstvo; za tým účelom sa zistí odhadom jeho cena (§ 3 ods. 1).

Konanie.

§ 5.

(1) Odhad vykoná výkonný úradník, ktorý tiež účastníkom oznámi, kto bol ako znalec pribratý; zároveň upovedomí o čase a mieste odhadu tieto osoby a okresný národný výbor, v obvode ktorého je odhadovaná nehnuteľná vec. Osoby, ktoré majú na nehnuteľnej veci práva alebo vecné bremená môžu sa na odhade zúčastniť a robiť pripomienky.

(2) Odhad sa vykoná na mieste samom. O vykonaní odhadu sa spíše zápisnica. V zápisnici sa nehnuteľná vec, jej súčiastky a príslušenstvo zovrubne opíšu a uvedú sa všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na určenie odhadnej ceny. Znalci podajú posudok do zápisnice. V odôvodnených prípadoch môže im však výkonný úradník povoliť podanie písomného posudku.

§ 6.

(1) Súd preskúma správnosť odhadu a po prípadnom vykonaní potrebného pátrania určí odhadnú cenu.

(2) Ak vyjde po vykonaní odhadu najavo, najmä v dôsledku výzvy podľa § 469 písm. ch) občianskeho súdneho poriadku, že na nehnuteľnej veci viaznu ťarchy nezapísané v pozemkovej knihe, nariadi súd doplnenie odhadu so zreteľom na tieto ťarchy.


§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykoná ho minister spravodlivosti.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.