Nariadenie vlády č. 125/1950 Zb.Nariadenie o Štátnom meteorologickom ústave

Čiastka 51/1950
Platnosť od 30.08.1950 do31.12.1951
Účinnosť od 30.08.1950 do31.12.1951
Zrušený 113/1951 Zb.

125

Vládne nariadenie

zo dňa 11. júla 1950

o Štátnom meteorologickom ústave.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Z doterajších štátnych meteorologických ústavov v Prahe a v Bratislave sa zriaďuje Štátny meteorologický ústav (ďalej len „ústav“), ako ústredný ústav pre odbor meteorologie a klimatologie.

§ 2.

(1) Úlohou ústavu je najmä:

a) poskytovať poveternostné informácie (včítane predpovedí počasia) a meteorologické a klimatologické podklady, posudky a dobrozdania,

b) v súvislosti s činnosťou uvedenou pod písm. a) vyvíjať vedeckú činnosť a vykonávať výskum v meteorologii a klimatologii, sledovať vedecký pokrok v týchto odboroch, ako aj využívať výsledky domáceho i cudzieho bádania na zvýšenie úrovne československej meteorologickej služby a

c) podporovať Ústredie vedeckého výskumu v plnení jeho úloh.

(2) Na plnenie svojich úloh ústav zriaďuje a udržuje sieť meteorologických staníc a iné zariadenia, a výsledky pozorovaní spracováva na vedeckom podklade.

§ 3.

(1) Ústav poskytuje bezodplatne svoje služby úradom, súdom a orgánom verejnej správy pre ich úradnú potrebu. Úrady a orgány sú naopak povinné podporovať ústav v jeho činnosti, najmä na jeho žiadosť organizačne napomáhať v rozširovaní siete staníc a spolupracovníkov, vykonávajúcich bežné poveternostné pozorovania a sledovania vývoja rastlín v závislosti na počasí.

(2) Ústav poskytne svoje služby aj iným záujemcom, pokiaľ to bude slučiteľné s jeho poslaním, za náhradu vlastných trov; sadzobník týchto náhrad vydá Ministerstvo dopravy po dohode s Ministerstvom financií vyhláškou v príslušnom úradnom liste.

(3) Spôsob a rozsah spolupráce vysokoškolských meteorologických ústavov a zariadení s ústavom upravia ministri dopravy a národnej obrany po dohode s ministrom školstva, vied a umení, spôsob a rozsah spolupráce ústavu s Ústredím vedeckého výskumu upravia ministri dopravy a národnej obrany po dohode s ministrom-predsedom Štátneho úradu plánovacieho.

§ 4.

Ako regionálny orgán ústavu sa zriaďuje Slovenský meteorologický ústav (ďalej len „Slovenský ústav“), prostredníctvom ktorého vykonáva ústav svoju pôsobnosť na Slovensku, pokiaľ organizačný poriadok ústavu (§ 6) neurčí inak.

§ 5.

(1) Ústav je podriadený Ministerstvu dopravy.

(2) Na čele ústavu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister dopravy po dohode s ministrom národnej obrany a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie.

(3) Na čele Slovenského ústavu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister dopravy po dohode s ministrom národnej obrany na návrh povereníka dopravy a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie.

(4) Zástupcom vojenskej správy v ústave je námestník riaditeľa ústavu, ktorý je vojenskou osobou z povolania; vymenúva ho a odvoláva minister národnej obrany po dohode s ministrom dopravy.

§ 6.

Sídlo ústavu a Slovenského ústavu, podrobnosti o ich organizácii a správe, najmä pokiaľ ide o oddelenia s celoštátnou pôsobnosťou, ako aj podrobnosti o spolupráci ústavu s vojenskou správou určí organizačný poriadok, ktorý vydá po schválení vládou minister dopravy po dohode s ministrom národnej obrany.

§ 7.

Platnosť strácajú ustanovenia zákona č. 295/1939 Sl. z., o zriadení Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu v Bratislave, zákona č. 212/1940 Sl. z., o prenesení pôsobnosti vo veciach letectva, a vládneho nariadenia č. 306/1940 Sl. z., ktorým sa vydá organizačný a pracovný poriadok Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu, a to pokiaľ sa nimi upravujú veci meteorologie.


§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri dopravy a národnej obrany po dohode s ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.

Petr v. r.