Zákon č. 25/1950 Zb.Zákon, ktorým sa predlžuje lehota na podanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva krajanom vracajúcim sa do vlasti

Čiastka 12/1950
Platnosť od 23.03.1950
Účinnosť od 01.01.1950

OBSAH

25.

Zákon

zo dňa 22. februára 1950,

ktorým sa predlžuje lehota na podanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva krajanom vracajúcim sa do vlasti.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Lehota na podanie žiadostí o udelenie československého štátneho občianstva podľa §§ 1 a 2 zákona č. 74/1946 Sb., o udelení štátneho občianstva krajanom vracajúcim sa do vlasti, ktorá bola predĺžená zákonom č. 107/1948 Sb., sa predlžuje do 31. decembra 1950.


§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.