Zákon č. 61/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o Investičnej banke

Čiastka 29/1950
Platnosť od 09.06.1950 do31.12.1989
Účinnosť od 24.06.1950 do31.12.1989
Zrušený 158/1989 Zb.

61

Zákon

zo dňa 17. mája 1950,

ktorým sa mení a doplňuje zákon o Investičnej banke

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

Zákon č. 183/1948 Sb., o Investičnej banke, sa mení a doplňuje takto:

1. V § 1 ods. 3 sa nahradzujú slová „§ 3 zákona zo dňa 11. marca 1948, č. 38 Sb., o Národnej banke československej,“ slovami „zákona č. 31/1950 Sb., o Štátnej banke československej,“.

2. § 3 znie:

(1) Banku vedie a navonok zastupuje hlavný riaditeľ, ktorý osobne zodpovedá ministrovi financií a je povinný dbať na jeho pokyny a smernice. Zastupujú ho námestníci, ktorí zároveň vedú určité úseky činnosti banky.

(2) Hlavného riaditeľa a jeho námestníkov vymenúva a odvoláva minister financií po vypočutí Ústrednej rady odborov.“

3. § 4 sa zrušuje.

4. § 5 ods. 2 znie:

(2) Oblastný ústav vedie oblastný riaditeľ podľa zásadných pokynov a smerníc hlavného riaditeľa; oblastného riaditeľa vymenúva a odvoláva minister financií na návrh povereníka financií po vypočutí hlavného riaditeľa a Slovenskej odborovej rady.“

5. § 6 znie:

(1) Hlavný riaditeľ, jeho námestníci a oblastný riaditeľ sa stávajú zamestnancami banky, ak nimi neboli; ich funkcia zaniká dňom, keď boli odvolaní, alebo dňom, keď sa vzalo na vedomosť, že sa jej vzdávajú.

(2) Na vymenovanie a odvolanie hlavného riaditeľa, jeho námestníkov a oblastného riaditeľa sa nevzťahujú predpisy o spolurozhodovaní závodného zastupiteľstva pri prijímaní a prepúšťaní zamestnancov, poprípade o spolupôsobení tohto zastupiteľstva pri zaraďovaní zamestnancov na pracovné miesta a o predchádzajúcom súhlase okresného národného výboru pri dojednávaní a rozviazaní pracovného pomeru.“

6. § 7 sa zrušuje.

7. V § 9 ods. 2 nahradzujú sa slová „Poštovú sporiteľňu“ slovami „Štátnu banku československú“.

8. § 12 znie:

„Banka vydá stanovy, ktoré upravujú podrobnejšie jej pôsobnosť a organizáciu; stanovy, ich zmeny a doplnky schvaľuje minister financií, ktorý ich aj vyhlási v príslušnom úradnom liste.“


Čl. II.

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnásteho dňa po vyhlásení; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.