Zákon č. 23/1950 Zb.Zákon o niektorých opatreniach v odbore vojenského súdnictva

(v znení č. 166/1950 Zb.)

Čiastka 11/1950
Platnosť od 17.03.1950 do31.12.1952
Účinnosť od 27.12.1950 do31.12.1952
Zrušený 64/1952 Zb.

OBSAH

23

Zákon

zo dňa 22. februára 1950

o niektorých opatreniach v odbore vojenského súdnictva.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Na vykonanie organizačných zmien v odbore vojenského súdnictva určuje sa za čas v smysle § 141 ods. 2 Ústavy čas od 1. januára 1951 do 31. decembra 1952.


§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. marca 1950; vykoná ho minister národnej obrany.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.