Nariadenie vlády č. 84/1950 Zb.Nariadenie o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku

Čiastka 37/1950
Platnosť od 08.07.1950
Účinnosť od 08.07.1950

84.

Vládne nariadenie

zo dňa 27. júna 1950

o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov, a podľa § 8 ods. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajskom zriadení:


§ 1.

(1) Ústredné pasienkové konto, zriadené podľa § 8 zákona č. 90/1940 Sl. z., o povinnej úprave spoločných pastvín a o pasienkových kontách, sa zrušuje.

(2) Prostriedky ústredného pasienkového konta sa odvedú do štátnej pokladnice.

§ 2.

(1) Pôsobnosť prislúchajúca krajským národným výborom podľa § 7 ods. 1 vety prvej a § 9 ods. 2 zák. č. 90/1940 Sl. z. sa prenáša na okresné národné výbory.

(2) Pôsobnosť prislúchajúca Ministerstvu (Povereníctvu) pôdohospodárstva podľa § 7 ods. 1 vety druhej zák. č. 90/1940 Sl. z. a podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 81/1949 Sb. SNR, o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov, sa prenáša na krajské národné výbory.


§ 3.

Ustanovenia § 10 ods. 2 a §§ 12 až 14 zák. č. 90/1940 Sl. z. sa zrušujú.

§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode s ministrom vnútra a s ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.