Nariadenie č. 193/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári

Čiastka 74/1950
Platnosť od 29.12.1950 do16.05.1954
Účinnosť od 01.01.1951 do16.05.1954
Zrušený 22/1954 Zb.

193.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 20. decembra 1950,

ktorým sa určujú sídla a obvody okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári.

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 2 ods. 2 č. 1 zákona č. 320/1948 Sb., o územnej organizácii krajských a okresných súdov:


§ 1.

(1) Sídlo okresného súdu pre obvod Okresného národného výboru vo Fiľakove sa určuje vo Fiľakove.

(2) Sídlo okresného súdu pre obvod Okresného národného výboru v Poltári sa určuje v Poltári.

§ 2.

Okresný súd v Jesenskom zaniká.

§ 3.

Tým sa menia a doplňujú prílohy k § 4 nariadenia ministra spravodlivosti č. 11/1949 Sb., ktorým sa určujú sídla krajských súdov a sídla a obvody okresných súdov.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.