Nariadenie vlády č. 198/1950 Zb.Nariadenie o zrušení Riaditeľstva štátneho dlhu, Ústrednej štátnej pokladnice v Prahe a Štátnej pokladnice pre Slovensko v Bratislave

Čiastka 75/1950
Platnosť od 29.12.1950
Účinnosť od 01.01.1951

OBSAH

198.

Vládne nariadenie

zo dňa 19. decembra 1950

o zrušení Riaditeľstva štátneho dlhu, Ústrednej štátnej pokladnice v Prahe a Štátnej pokladnice pre Slovensko v Bratislave.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

(1) Riaditeľstvo štátneho dlhu v Prahe, zriadené zákonom č. 686/1920 Sb., sa zrušuje.

(2) Jeho pôsobnosť sa prenáša na Štátnu banku československú s výnimkou sústavného účtovania v odbore štátneho dlhu, ktoré sa prevádza na Ministerstvo financií.

§ 2.

(1) Ústredná štátna pokladnica v Prahe, zriadená nariadením Ministerstva financií č. 65/1919 Sb., a Štátna pokladnica pre Slovensko v Bratislave, zriadená opatrením vydaným podľa § 14 zákona č. 64/1918 Sb., sa zrušujú.

(2) Ich pôsobnosť sa prevádza na Ministerstvo financií s výnimkou úschovy a s ňou spojenej správy sverených hodnôt, ktorá sa prenáša na Štátnu banku československú.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykoná ho minister financií.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.