Nariadenie vlády č. 156/1950 Zb.Nariadenie o výkone pôsobnosti v odbore sociálneho zabezpečenia účastníkov bojov za nezávislosť a oslobodenie Československej republiky

Čiastka 65/1950
Platnosť od 19.12.1950 do31.12.1951
Účinnosť od 01.11.1950 do31.12.1951
Zrušený 102/1951 Zb.

OBSAH

156.

Vládne nariadenie

zo dňa 5. decembra 1950

o výkone pôsobnosti v odbore sociálneho zabezpečenia účastníkov bojov za nezávislosť a oslobodenie Československej republiky.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Pôsobnosť v odbore sociálneho zabezpečenia účastníkov bojov za nezávislosť a oslobodenie Československej republiky a ich rodinných príslušníkov, ktorú dosiaľ vykonávalo Ministerstvo národnej obrany, prechádza do odboru pôsobnosti Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti, a to, pokiaľ ide o účastníkov z českých krajov, na Štátny úrad pre vojnových poškodencov v Prahe, a pokiaľ ide o účastníkov zo Slovenska, na Štátny úrad pre vojnových poškodencov v Bratislave.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 1950; vykonajú ho ministri národnej obrany a práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Erban v. r.