99

Zákon

zo dňa 13. júla 1950

o hospodárskych smluvách a štátnej arbitráži.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Prvá časť.

Hospodárske smluvy.

Pojem hospodárskych smlúv.

§ 1

O dodávke a odbere tovaru, ktorý je potrebný na plnenie jednotného hospodárskeho plánu, sa uzavierajú hospodárske smluvy (ďalej len „smluvy“), ktorými sa bližšie určujú úlohy ustanovené vo vykonávacích plánoch a uvádzajú do súladu plnenia jednotlivých vykonávacích plánov. Uzavierajú ich medzi sebou štátne, národné a komunálne podniky, poprípade iné orgány spravujúce národný majetok, účastinné spoločnosti zriadené na prevádzanie zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva, Ústredie pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením, Veľkodistribučný podnik, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením, ďalej orgány verejnej správy alebo orgány poverené úlohami verejnej správy, ako i ľudové družstvá.

§ 2

Ustanovenia tohto zákona platia primerane aj o službách a prácach.

§ 3

Druhy smlúv.

Smluvy sú rámcové, čiastkové a priame.

Rámcové smluvy.

§ 4

Rámcové smluvy rozvrhujú na jednotlivých dodávateľov a odberateľov dodávky a odber tovaru a určujú, kto s kým a za akých podmienok uzavrie čiastkovú smluvu. Uzavierajú sa zpravidla na ročné plánovacie obdobie. Príslušné ministerstvo určí po dohode so štátnym úradom plánovacím vyhláškou v príslušnom úradnom liste, kto tieto smluvy uzaviera.

§ 5

Ak sa odchyľuje obsah rámcovej smluvy od plánu, na jej platnosť treba súhlas štátneho úradu plánovacieho alebo orgánu ním povereného.

§ 6.

Čiastkové smluvy.

(1) Čiastkové smluvy vykonávajú rámcové smluvy a podrobnejšie upravujú dodávky a odber tovaru pripadajúceho na jednotlivých dodávateľov a odberateľov. Uzavierajú sa na také obdobia, aby nimi boly dodávky a odber tovaru rovnomerne rozvrhnuté v súlade s plánovanými úlohami.

(2) Čiastkové smluvy uzavierajú podniky (závody), poprípade orgány verejnej správy, a to zpravidla tak, ako boly určené v rámcovej smluve ako strany čiastkových smlúv.

(3) Pokiaľ by sa čiastková smluvy odchyľovala od rámcovej smluvy, na jej platnosť treba súhlas strán, ktoré uzavrely rámcovú smluvu.

§ 7

Priame smluvy.

Ak nie je možné alebo účelné uzavrieť rámcové a čiastkové smluvy, môžu sa so súhlasom príslušných orgánov uzavrieť medzi bezprostrednými dodávateľmi a odberateľmi priame smluvy. Ustanovenie § 5 platí tu obdobne.

§ 8

Predbežné uzavieranie smlúv.

(1) Ak treba, možno uzavrieť smluvy ešte pred schválením vykonávacích plánov (predbežné smluvy).

(2) Predbežné smluvy naväzujú na stav plánovacích prác v čase uzavierania týchto smlúv.

(3) Na uzavretie predbežných čiastkových smlúv treba súhlas orgánov oprávnených na uzavretie rámcovej smluvy.

§ 9

Výnimky.

Štátny úrad plánovací môže po dohode so zúčastnenými ministerstvami povoliť výnimku z povinnosti uzavrieť smluvy alebo obmedziť túto povinnosť na priame smluvy.

§ 10.

Splnomocnenie ústredných úradov.

(1) Štátny úrad plánovací vydá v súčinnosti s príslušnými ministerstvami vyhláškou v príslušnom úradnom liste bližšie predpisy o uzavieraní, náležitostiach, obsahu a plnení smlúv, ako aj o ich zmenách a zrušovaní; podrobnosti podľa potrieb jednotlivých hospodárskych úsekov, odvetví a odborov môžu určiť rovnakým spôsobom ministerstvá, ktorým podliehajú dodávatelia, po dohode s ministerstvami, ktorým podliehajú odberatelia, a so štátnym úradom plánovacím.

(2) Ministerstvá, ktorým podliehajú dodávatelia, po dohode s ministerstvami, ktorým podliehajú odberatelia, poprípade úrady alebo orgány nimi určené, môžu podľa potrieb hospodárskeho plánovania po vypočutí smluvných strán smluvy meniť alebo rušiť.

§ 11

Splnomocnenie vlády.

Vláda môže nariadením upraviť postup pri uzavieraní a plnení smlúv, ako aj ich obsah a náležitostí odchylne od predpisov občianskeho práva.

§ 12

Verejné dodávky a prácenepojaté do smlúv.

(1) Vláda upraví nariadením zadovažovanie verejných dodávok a prác nepojatých do smlúv.

(2) Ministerstvá, poprípade úrady alebo orgány nimi určené môžu uložiť majiteľom podnikov v súkromnom vlastníctve povinnosť uzavrieť smluvu o verejnej dodávke alebo práci; zo závažných dôvodov môžu po vypočutí strán také smluvy meniť alebo rušiť.


Tretia časť.

Prechodné a záverečné ustanovenie.

§ 33

(1) Podniky a osoby neuvedené v § 1 môžu uzavrieť smluvu na vyzvanie niektorého z podnikov alebo orgánov v tomto paragrafe uvedených.

(2) Ak neuzavrie vyzvaný podnik alebo osoba smluvu, ktorá je potrebná na plnenie hospodárskeho plánu, rozhodne okresný národný výbor s konečnou platnosťou o veci tak, aby plnenie hospodárskeho plánu bolo zabezpečené. Jeho rozhodnutie nahradzuje smluvu.

§ 34

Príslušné ministerstvo môže za účinnosti zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne), povoľovať výnimky z ustanovenia § 4, pokiaľ ide o povinnosť určiť v rámcovej smluve, kto s kým uzavrie čiastkovú smluvu.

§ 36

Ustanovenia časti prvej sa nevzťahujú na smluvy o výrobe, výkupe a dodávke pôdohospodárskych výrobkov. Predpisy upravujúce uzavieranie týchto smlúv zostávajú nedotknuté.

§ 37

Zrušujú sa všetky právne predpisy, ktoré odporujú tomuto zákonu, najmä vládne nariadenie č. 667/1920 Sb., o zadávaní štátnych dodávok a prác (zadávací poriadok).

§ 38

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1950; vykoná ho minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

§ 5.

Z pôsobnosti Ústrednej arbitrážnej komisie a rezortných arbitrážnych komisií podľa § 14 ods. 1 zák. č. 99/1950 Sb., o hospodárskych smluvách a štátnej arbitráži, a podľa §§ 5 a 6 vládneho nariadenia č. 139/1950 Sb., o zriadení krajských arbitrážnych komisií, o organizácii a príslušnosti arbitrážnych komisií a o konaní pred nimi, prechádza na krajské arbitrážne komisie vykonávanie štátnej arbitráže v majetkovoprávnych sporoch národných podnikov, ak hodnota sporu nepresahuje 100.000 Kčs a podniky sú v obvode toho istého krajského národného výboru, s výnimkou sporov z hospodárskych smlúv.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.