24

Nariadenie ministra vnútra

zo dňa 7. marca 1950,

ktorým sa zriaďuje Poradný sbor pre komunálne podniky.

Minister vnútra nariaďuje po dohode s ministrom financií podľa § 29 zákona č. 199/1948 Sb., o komunálnych podnikoch:


§ 1.

Zriadenie Sboru.

Pri Ministerstve vnútra sa zriaďuje Poradný zbor pre komunálne podniky (ďalej len „Sbor“).

§ 2.

Pôsobnosť Sboru.

(1) Sbor podporuje činnosť Ministerstva vnútra:

1. pri obstarávaní poradenskej, evidenčnej a revíznej služby vo veciach komunálnych podnikov,

2. pri poskytovaní pomoci národným výborom pri zriaďovaní komunálnych podnikov, zvlášť v hospodársky slabých krajoch,

3. pri sledovaní rozvoja komunálnych podnikov a sprostredkovaní skúseností.

(2) Sbor plní svoje úlohy podľa odseku 1 najmä tak, že obstaráva a shodnocuje podklady pre teoretické i praktické riešenie otázok komunálneho podnikania a vykonáva konkrétne práce, ako vyšetrenie, preskúmanie a pod., podľa pokynov Ministerstva vnútra.

(3) Pôsobnosť Sboru sa nevzťahuje na odborný dozor, ktorý nad komunálnymi podnikmi vykonávajú príslušné ústredné (oblastné) orgány zriadené podľa predpisov o znárodnení, poprípade obdobný dozor vykonávaný príslušným ministerstvom v prípadoch, kde také orgány podľa predpisov o znárodnení zriadené neboli [§ 15 zák. č. 199/1948 Sb. a §§ 58 až 61 vládneho nariadenia č. 10/1949 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o komunálnych podnikoch a vydáva ich štatút (štatút komunálnych podnikov)].

(4) Sbor predkladá svoje dobrozdania, námety a návrhy Ministerstvu vnútra. Jemu predkladá aj odpisy všetkých zápisníc o schôdzkach svojich orgánov a zprávu o svojej činnosti.

§ 3.

Orgány Sboru.

(1) Sbor vykonáva svoju pôsobnosť jednak v plenárnom zasadaní, jednak svojimi složkami, ktorými sú:

a) predseda a podpredseda,

b) oblastné výbory, a to jeden pre české zeme a jeden pre Slovensko,

c) komisie.

(2) Konceptné a kancelárske práce pre Sbor obstaráva Ministerstvo vnútra.

§ 4.

Složenie Sboru.

(1) Sbor sa skladá z predsedu, podpredsedu, riadnych členov a poradných členov. Každý člen má svojho náhradníka, ktorý ho zastupuje v prípade jeho zaneprázdnenia. Poradní členovia nemajú hlasovacie právo.

(2) Predsedu a podpredsedu vymenúva a odvoláva minister vnútra.

(3) Vo Sbore majú zastúpenie po jednom zástupcovi, ktorý je riadnym členom:

1. Štátny úrad plánovací, ministerstvá vnútra, financií, informácií a osvety, priemyslu, pôdohospodárstva, vnútorného obchodu, dopravy, techniky, práce a sociálnej starostlivosti a výživy a Najvyšší účtovný kontrolný úrad; ďalej Slovenský plánovací úrad, povereníctva vnútra, financií, informácií a osvety, priemyslu a obchodu, pôdohospodárstva, dopravy, techniky, práce a sociálnej starostlivosti a výživy a Najvyšší kontrolný dvor v Bratislave;

2. Investičná banka, národný podnik, Živnostenská banka, národný podnik, Ústredná rada odborov a Ústredná rada družstiev; ďalej oblastný ústav Investičnej banky, národného podniku v Bratislave, Slovenská Tatra banka, národný podnik, Slovenská odborová rada a Slovenská rada družstiev;

3. krajské národné výbory a ústredný národný výbor hlavného mesta Prahy.

Ďalšími riadnymi členmi môže byť najviac desať osôb činných v živote verejnom, politickom alebo hospodárskom.

(4) Riadnych členov Sboru zastupujúcich úrady (odsek 3 č. 1) vymenúvajú a odvolávajú tieto úrady. Ostatných riadnych členov Sboru vymenúva minister vnútra, a to na návrh príslušného ústavu, inštitúcie alebo národného výboru, ak ide o členov ich zastupujúcich. Minister vnútra ich tiež odvoláva. Ustanovenia o vymenúvaní a odvolávaní riadnych členov Sboru platia aj o ich náhradníkoch.

(5) Poradných členov Sboru a ich náhradníkov vymenúva a odvoláva minister vnútra, a to po dvoch z konceptných úradníkov Ministerstva vnútra a Povereníctva vnútra.

§ 5.

Oblastné výbory.

(1) Každý oblastný výbor sa skladá z predsedu, jeho námestníka, šesť členov riadnych a dvoch členov poradných. Každý člen má svojho náhradníka, ktorý ho zastupuje v prípade jeho zaneprázdnenia. Poradní členovia nemajú hlasovacie právo.

(2) Predsedom oblastného výboru pre české zeme je predseda Sboru; predsedom oblastného výboru pre Slovensko je podpredseda Sboru. Každý z predsedov oblastných výborov si určí svojho námestníka z riadnych členov príslušného výboru.

(3) Riadnych členov oblastných výborov a ich náhradníkov vymenúva minister vnútra z riadnych členov Sboru alebo ich náhradníkov na návrh plenárneho zasadania Sboru. Poradných členov oblastných výborov a ich náhradníkov vymenúva minister vnútra z poradných členov Sboru alebo ich náhradníkov. Minister vnútra tiež odvoláva členov oblastných výborov a ich náhradníkov.

(4) Jeden poradný člen oblastného výboru pre české zeme sa zúčastňuje na rokovaní oblastného výboru pre Slovensko a naopak.

(5) Predseda oblastného výboru môže do jeho schôdzok prizvať s hlasom poradným iných členov Sboru, zástupcov ústredných úradov, národných výborov, komunálnych podnikov, národných podnikov alebo ústredných riaditeľstiev národných podnikov, poprípade iných odborníkov, ak je to účelné vzhľadom na program rokovania.

(6) Oba oblastné výbory môžu byť zvolané na spoločné zasadanie.

(7) Oblastný výbor pre české zeme zasadá spravidla v Prahe, oblastný výbor pre Slovensko zasadá zpravidla v Bratislave.

§ 6.

Komisie.

(1) Pre jednotlivé odbory komunálneho podnikania alebo na prejednanie určitých skupín otázok môžu byť zriadené komisie trojčlenné až päťčlenné.

(2) Komisie volí oblastný výbor, poprípade oba oblastné výbory vo spoločnom zasadaní, a to aj z osôb mimo členov Sboru. Pritom sa zároveň určí i predseda komisie, ktorý však musí byť členom Sboru.

§ 7.

Pôsobnosť plenárneho zasadania.

Plenárnemu zasadaniu náleží:

a) navrhovať riadnych členov oblastných výborov;

b) prejednávať zásadné veci z odboru hospodárskeho podnikania národných výborov a veci, ktoré si samo vyhradilo;

c) dávať zásadné smernice pre činnosť zložiek Sboru;

d) prejednávať správy o činnosti oblastných výborov a komisií;

e) usnášať sa na spravovacom poriadku Sboru a jeho zložiek.

§ 8.

Pôsobnosť predsedu a podpredsedu Sboru.

(1) Predseda Sboru svoláva podľa potreby alebo na vyzvanie Ministerstva vnútra plenárne zasadanie Sboru alebo spoločné zasadanie oboch oblastných výborov, určuje program ich rokovaní, vedie ich schôdzky a podpisuje zápisnice o týchto schôdzkach. Podáva Ministerstvu vnútra najmenej raz do roka alebo kedykoľvek na jeho výzvu zprávu o činnosti Sboru. Vybavuje bežné veci Sboru.

(2) Podpredseda Sboru zastupuje predsedu pri jeho zaneprázdnení. Z poverenia predsedu Sboru môže vykonávať niektoré z jeho úloh, najmä vybavovať bežné veci Sboru na území Slovenska.

§ 9.

Pôsobnosť oblastných výborov a ich predsedov.

(1) Oblastným výborom prislúcha prejednávať všetky veci náležiace do pôsobnosti Sboru, pokiaľ podľa tohto nariadenia neprislúchajú plenárnemu zasadaniu alebo predsedovi. Oblastné výbory sa zaoberajú otázkami oblastného významu. Prejednanie otázok významu celoštátneho prislúcha spoločnému zasadaniu oboch oblastných výborov.

(2) Oblastné výbory môžu prejednávanie niektorých vecí zveriť v jednotlivom prípade komisii.

(3) Predseda oblastného výboru svoláva podľa potreby alebo na vyzvanie Ministerstva vnútra zasadanie príslušného oblastného výboru, určuje program jeho rokovania, vedie schôdzku a podpisuje zápisnicu o tejto schôdzke. Podáva plenárnemu zasadaniu a Ministerstvu vnútra zprávu o činnosti oblastného výboru a príslušných komisií najmenej raz do roka alebo kedykoľvek na jeho výzvu. Vybavuje aj bežné veci oblastného výboru.

§ 10.

Pôsobnosť komisií.

Komisie prejednávajú veci, ktoré im sveril príslušný oblastný výbor, poprípade oba oblastné výbory vo spoločnom zasadaní. Vykonávajú aj práce, ktoré im uložil predseda oblastného výboru.

§ 11.

Rokovanie Sboru a jeho zložiek.

(1) Plenárne zasadanie Sboru a oblastné výbory sú spôsobilé rokovať a usnášať sa, ak je prítomná viac než polovica riadnych členov (náhradníkov) počítajúc v to predsedu (podpredsedu). Ak sa nesíde tento počet v určenú hodinu, koná sa schôdzka o hodinu neskoršie a je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná aspoň jedna pätina riadnych členov.

(2) Komisie môžu rokovať a usnášať sa za prítomnosti aspoň jednej polovice svojich členov.

(3) Na platnosť usnesení sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov oprávnených na hlasovanie. Predseda hlasuje. Pri rovnosti hlasov sa považuje za prijatý ten návrh, pre ktorý hlasoval predseda.

§ 12.

Vykonávanie funkcií.

(1) Predseda a podpredseda Sboru, ak nie sú verejnými funkcionármi alebo úradníkmi, sľúbia do rúk zástupcu Ministerstva vnútra, že budú svoj úrad svedomite vykonávať a zachovávať úradné, výrobné a obchodné tajomstvo. To isté sľúbia členovia Sboru, ich náhradníci a členovia komisií, ktorí nie sú verejnými funkcionármi alebo úradníkmi, do rúk predsedu (podpredsedu) Sboru.

(2) Členovia Sboru, ich náhradníci a členovia komisií sú povinní prísť na pozvanie na schôdzku.

(3) Funkcie predsedu a podpredsedu Sboru, jeho členov a členov jeho komisií sú čestné. Hotové výdavky členov (náhradníkov) uhradzujú úrady, ústavy, inštitúcie a národné výbory, ktoré títo členovia (náhradníci) zastupujú. Hotové výdavky predsedu, podpredsedu a tých členov (náhradníkov), ktorí boli vymenovaní z osôb činných v živote verejnom, politickom a hospodárskom, ako aj členov komisií uhradzuje Ministerstvo vnútra.

(4) Ministerstvo vnútra môže po dohode s Ministerstvom financií priznať členom Sboru (komisií) jednotlivo odmeny za osobitné práce, ktoré presahujú rozsah ich bežnej činnosti.


§ 13.

Účinnosť.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.