Nariadenie vlády č. 15/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú ustanovenia divadelného zákona o zriaďovaní bábkových divadiel a divadelnej činnosti bábkárskej

Čiastka 7/1950
Platnosť od 09.03.1950 do15.11.1957
Účinnosť od 09.03.1950 do15.11.1957
Zrušený 55/1957 Zb.

15

Vládne nariadenie

zo dňa 14. februára 1950,

ktorým sa vykonávajú ustanovenia divadelného zákona o zriaďovaní bábkových divadiel a divadelnej činnosti bábkárskej.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 27 ods. 2 zákona č. 32/1948 Sb., ktorým sa vydávajú základné ustanovenia o zriaďovaní divadiel a o divadelnej činnosti (divadelného zákona):


§ 1.

Zriaďovať a prevádzať bábkové divadlo môžu:

a) štát, kraj, okres alebo obec, poprípade združenie okresov a obcí,

b) ľudové družstvá, ktoré utvoria pôvodcovia bábkových divadelných hier alebo výkonní bábkárski umelci a zamestnanci,

c) iné právnické osoby, najmä bábkárske ochotnícke spolky, ktoré nezárobkovo sledujú kultúrne ciele.

§ 2.

(1) Prevádzkové povolenie na stále verejné prevádzanie bábkového divadla udieľa po vypočutí príslušnej vrcholnej odbornej a záujmovej bábkárskej organizácie:

a) ak ide o bábkové divadlá, ktoré majú byť prevádzané v obvode obce alebo okresu, okresný národný výbor,

b) ak ide o bábkové divadlá, ktoré majú byť prevádzané na území, presahujúcom obvod okresu, alebo v obvode kraja, krajský národný výbor, c) ak ide o bábkové divadlá, ktoré majú byť prevádzané na území, presahujúcom obvod kraja, Ministerstvo školstva, vied a umení.

(2) Prevádzkové povolenie na stále verejné prevádzanie bábkového divadla sa udeľuje najmenej na 3 roky buď pre pevné stanovište alebo pre určité územie.

(3) Povolenie na prevádzanie jednotlivého verejného bábkárskeho predstavenia udieľa okresný národný výbor.

§ 3.

Výťažky bábkových divadiel ochotníckych majú sa použiť predovšetkým na bábkárske účely.

§ 4.

(1) Povolenie na prevádzku bábkových divadelných hier udieľa, ak ide o divadelné diela vydané tlačou, krajský národný výbor, ak ide o divadelné diela tlačou nevydané, okresný národný výbor. Povolenie platí pre správny obvod orgánu, ktorý povolenie udieľa.

(2) Ak ide o divadelné diela zaregistrované spôsobom, ktorý určí Ministerstvo školstva, vied a umení po dohode s Ministerstvom informácií a osvety vyhláškou v Úradnom liste, nie je potrebné povolenie podľa odseku 1. Prevádzanie týchto diel však treba ohlásiť najmenej 8 dní pred prevedením okresnému národnému výboru.

§ 5.

(1) Pri vykonávaní úloh uvedených v divadelnom zákone treba si vyžiadať, pokiaľ sa týkajú bábkárskeho divadelníctva, súčinnosť vrcholnej odbornej a záujmovej organizácie bábkárskej, ktorá môže vykonávať odbornú činnosť poradenskú prostredníctvom bábkárskych referentov. Títo referenti sú aj odbornými poradcami príslušných osvetových rád.

(2) Ministerstvo školstva, vied a umení po dohode s Ministerstvom informácií a osvety určí vyhláškou v Úradnom liste, ktorú organizáciu treba považovať za vrcholnú odbornú a záujmovú organizáciu bábkársku.

§ 6.

Platnosť všetkých dosiaľ udelených povolení (licencií) pre bábkové divadlá končí najneskoršie 6 mesiacov po dni, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť.

§ 7.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na neverejné bábkové predstavenia, najmä školské, rodinné alebo iné súkromné, ďalej na bábkové varieté, t. j. nemoherné artistické produkcie bez javištného deja, vykonávané špeciálne technicky upravenými bábkami, na tzv. bábkové automaty, orloje, pohyblivé modely, figurálne panoptiká, bábkové produkcie bruchorozprávačov a tieňohry neprevádzané bábkami.


§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.