Vyhláška č. 38/1950 Zb.Vyhláška o dodatkovej dohode zo dňa 18. mája 1948 k obchodnému dohovoru medzi Československou republikou a Francúzskom

Čiastka 16/1950
Platnosť od 20.04.1950 do22.08.1996
Účinnosť od 20.04.1950 do22.08.1996
Zrušený 39/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Dodatková dohoda vstúpila do účinnosti dňa 1. decembra 1949.

38.

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 30. marca 1950

o dodatkovej dohode zo dňa 18. mája 1948 k obchodnému dohovoru medzi Československou republikou a Francúzskom.


Dodatková dohoda k obchodnému dohovoru medzi Československou republikou a Francúzskom, vyhlásenému pod č. 52/1929 Sb., podpísaná v Prahe dňa 18. mája 1948 a uvedená so súhlasom prezidenta republiky vládnou vyhláškou č. 170/1948 Sb. do dočasnej platnosti podľa § 1 zákona č. 158/1923 Sb., o dočasnej úprave obchodných stykov s cudzinou, a podľa čl. VII zákona č. 109/1926 Sb., ktorým sa čiastočne mení zákon o colnom sadzobníku pre československé colné územie a colný sadzobník a vydávajú ustanovenia o úprave obchodných stykov s cudzinou, bola schválená Národným shromaždením dňa 15. októbra 1948 a ratifikovaná prezidentom republiky dňa 24. júna 1949.

Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 17. novembra 1949.


Táto dodatková dohoda vstúpila do účinnosti vzhľadom na ustanovenie svojho čl. III dňa 1. decembra 1949.


Široký v. r.