Zákon č. 144/1950 Zb.Zákon o jednorázovom mimoriadnom prídavku za rok 1950 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov

Čiastka 61/1950
Platnosť od 24.11.1950 do31.12.1950
Účinnosť od 01.12.1950 do31.12.1950

144.

Zákon

zo dňa 25. októbra 1950

o jednorázovom mimoriadnom prídavku za rok 1950 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) K dôchodkom z národného poistenia, na ktoré má oprávnený nárok v decembri 1950, sa poskytne z prostriedkov tohto poistenia jednorázový mimoriadny prídavok, a to:

1. k dôchodkom invalidnému a starobnému, k dôchodku úrazovému, ak je úrazom zárobková schopnosť snížená aspoň o 50 %, k dôchodku manželky, ak nežije vo spoločnej domácnosti s manželom, ďalej k dôchodkom vdovy, vdovca a družky, ako aj k dôchodku sociálnemu - s výnimkou sociálneho dôchodku sirôt - v sume 500.- Kčs;
2. k dôchodkom sirôt, rodičov a iných pozostalých a k sociálnemu dôchodku sirôt v sume 300.- Kčs;
3. k výchovnému v sume 150.- Kčs.

(2) Ak je dôchodok zvýšený pre bezmocnosť, zvyšuje sa jednorázový mimoriadny prídavok o polovicu.

§ 2.

K zaopatrovacím požitkom podľa zákona č. 164/1946 Sb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie, na ktoré má oprávnený nárok v decembri 1950, sa poskytne jednorázový prídavok, a to:

1. k zaopatrovacím požitkom invalida, ktorému bol priznaný ošetrovací alebo slepecký príplatok, v sume 750.- Kčs;
2. k zaopatrovacím požitkom iného invalida, ktorého zárobková schopnosť je podľa uvedeného zákona snížená aspoň o 45 %, ako aj k zaopatrovacím požitkom vdovy, vdovca a družky v sume 500.- Kčs;
3. k zaopatrovacím požitkom sirôt, rodičov a iných pozostalých v sume 300.- Kčs;
4. k príplatku na každé dieťa v sume 150.- Kčs.

§ 3.

(1) Jednorázový mimoriadny prídavok nenáleží

1. osobám, ktorým sa vyplácajú dôchodky (zaopatrovacie požitky) do cudziny;

2. dôchodcom (vojnovým poškodencom), ktorých čistý dôchodok z národného poistenia (zaopatrovacie požitky) spolu so zvýšením z penzijného nadlepšenia akejkoľvek povahy presahuje sumu 7.000 Kčs mesačne;

3. osobám, ktoré majú ako zamestnanci (učni) nárok na vianočný príspevok za rok 1950; to platí aj pre zamestnaných dôchodcov (vojnových poškodencov), ktorým tento príspevok nenáleží preto, že ich čistá mzda (plat) presahuje sumu 7.000 Kčs mesačne alebo že bez závažného dôvodu zameškali prácu.

(2) Pri súbehu dôchodku podľa zákona o národnom poistení so zaopatrovacími požitkami podľa zákona č. 164/1946 Sb. náleží vždy len prídavok k dôchodku z národného poistenia. Ak sa sbieha niekoľko dôchodkov z národného poistenia, náleží len prídavok najvyšší; to platí obdobne aj pri súbehu niekoľkých zaopatrovacích požitkov podľa zákona č. 164/1946 Sb.

§ 4.

Prídavky podľa tohto zákona sú oslobodené od dane zo mzdy.

§ 5.

Neprávom prijaté prídavky môže ich platiaci odpočítať od iných dávok, na ktoré má príjemca voči nemu nárok.


§ 6.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1950; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.