94

Zákon

zo dňa 12. júla 1950

o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Diel 1.

Ubytovacia povinnosť.

§ 1.

Pravidelné ubytovanie.

Branná moc a Sbor národnej bezpečnosti (SNB) sú zpravidla ubytované vo vlastných ubytovacích objektoch (§ 11 ods. 1 a 2).

§ 2.

Povinnosť poskytnúť ubytovanie a dodať niektoré hnuteľné vecné prostriedky.

(1) Ak nemožno brannú moc alebo SNB ubytovať vo vlastných ubytovacích objektoch, sú držitelia iných vhodných objektov povinní za náhradu poskytnúť po dobu potreby ubytovanie a dodať hnuteľné vecné prostriedky na ubytovanie potrebné (ubytovacia povinnosť); ak nie sú držitelia vhodných objektov zároveň držiteľmi potrebných hnuteľných vecných prostriedkov, majú povinnosť dodať ich aj iné osoby. Po dobu ubytovania sú držitelia povinní udržovať objekty na svoj náklad v riadnom stave.

(2) Držiteľov povinných na plnenie podľa odseku 1 určí na žiadosť orgánov vojenskej správy alebo SNB miestny národný výbor; orgány vojenskej správy alebo SNB môžu požadovať také plnenie aj pri národných výboroch vyšších stupňov. V naliehavých prípadoch môžu orgány vojenskej správy alebo SNB uložiť toto plnenie priamo držiteľom.

(3) Vláda ustanoví nariadením rozsah ubytovacej povinnosti a oslobodenie od nej, predpoklady, za ktorých vojenská správa alebo SNB môžu udržovať poskytnuté objekty v riadnom stave samy na náklad držiteľa, podmienky, za ktorých možno potrebné úpravy týchto objektov vykonať na náklad štátu, výšku a spôsob náhrady za ubytovanie a vecné plnenia, ako aj podrobnosti na vykonanie odsekov 1 a 2.

§ 3.

Náhrada škody pri ubytovaní.

(1) Za škodu spôsobenú brannou mocou alebo SNB pri ubytovaní poškodením alebo mimoriadnym opotrebením objektov alebo hnuteľných vecných prostriedkov (§ 2) poskytne štát náhradu.

(2) Ak sa nedohodne poškodený s príslušnými orgánmi vojenskej správy alebo SNB o náhrade ihneď, môže uplatniť nárok na ňu do 30 dní na miestnom národnom výbore, inak nárok zanikne; o nároku na náhradu rozhodne okresný národný výbor.

(3) Vláda určí nariadením začiatok lehoty pre uplatnenie nároku na náhradu škody, ako i podrobnosti na vykonanie odsekov 1 a 2.

Diel 2.

Vojenské byty a byty SNB.

§ 4.

Určenie okruhu bytov.

(1) Ubytovanie vojenských osôb z povolania a príslušníkov SNB v činnej službe sa vykonáva vo vojenských bytoch a bytoch SNB s výnimkou poddôstojníkov vojska z povolania a strážmajstrov SNB, pokiaľ sú povinní bývať vo vojenských objektoch alebo v objektoch SNB.

Diel 3.

Ubytovanie dôstojníkov v zálohe alebo vo výslužbe povolaných prechodne na výkon činnej služby.

§ 7.

Dôstojníci vojska v zálohe alebo vo výslužbe, povolaní prechodne na výkon činnej služby mimo obce svojho trvalého bydliska, majú po čas trvania tejto služby nárok na ubytovanie na náklad vojenskej správy alebo na náhradu za ubytovanie, o ktoré sa postarajú sami; táto náhrada sa vymeria podľa sadzieb za ubytovanie ustanovených vládnym nariadením vydaným podľa § 2 ods. 3.

Diel 4.

Osobitné oprávnenie.

§ 8.

Užívanie pozemkov pri cvičeniach.

(1) Ak nestačia pre cvičenie brannej moci alebo SNB vlastné objekty, sú tieto ozbrojené sbory oprávnené po dohode s príslušným ministerstvom užívať na cvičenie pozemky, ktoré sú na to potrebné; sú však pri tom povinné, pokiaľ možno chrániť poľné, lesné a iné kultúry.

(2) Ak to vyžaduje povaha cvičenia, zakáže okresný národný výbor na návrh príslušných orgánov vojenskej správy alebo SNB na čas nevyhnutne potrebný prístup na určité pozemky alebo používanie určitých ciest.

(3) Štát nahradí škodu, spôsobenú cvičeniami na pozemkoch alebo kultúrach, počítajúc v to ušlý zisk. Ustanovenia § 3 ods. 2 a 3 platia obdobne.

§ 9.

Osobitné zariadenie pri ubytovaní.

(1) Vojenská správa a SNB sú oprávnené zriaďovať a prevádzať pre svojich príslušníkov v objektoch, v ktorých sú títo výlučne ubytovaní, vhodné zariadenia pre zadovažovanie denných potrieb a zariadenia slúžiace na osvetové účely, najmä zátišia a kiná, a to bez úradného schválenia alebo oprávnenia, ktoré by bolo inak potrebné.

(2) V záujme prehĺbenia a upevnenia sväzku príslušníkov brannej moci a SNB s pracujúcim ľudom môžu sa zariadenia slúžiace na osvetové účely sprístupniť širšej verejnosti; o prevádzke kín v takých prípadoch dohodne sa príslušné ministerstvo s Ministerstvom informácií a osvety.

§ 10.

Naturálne stravovanie brannej moci a SNB.

(1) V naliehavých prípadoch, najmä pri ozbrojených a záchranných výpomociach, zadovážia miestne národné výbory alebo osoby nimi určené na požiadanie orgánov vojenskej správy alebo SNB jednotkám týchto sborov alebo ich jednotlivým príslušníkom za primeranú náhradu stravu a poprípade aj krmivo pre zvieratá, najviac však na 10 dní.

(2) Bližšie predpisy o spôsobe požiadania, výmere stravnej a kŕmnej dávky, o výške náhrady a spôsobe jej platenia vydá vláda nariadením.

Diel 5.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 11.

Výklad niektorých pojmov.

(1) Vlastnými ubytovacími objektami sú objekty určené na ubytovacie účely,

a) ktoré sú národným majetkom svereným do správy vojenskej správe alebo SNB, alebo

b) ktoré vojenská správa alebo SNB užíva na základe iného právneho dôvodu než podľa tohto zákona.

(2) Ubytovaním sa rozumie zadováženie prístrešia, bytov a priestorov potrebných na výkon služby, na výcvik a na účely osvetové a telovýchovné príslušníkov brannej moci alebo SNB v činnej službe, útvarov týchto sborov a ich složiek s výzbrojou a všetkým ostatným vystrojením.

(3) Hnuteľnými vecnými prostriedkami potrebnými na ubytovanie sa rozumejú všetky potreby nutné na riadne ubytovanie brannej moci alebo SNB, najmä svietivo, kurivo, voda a vnútorné zariadenie.

(4) Držiteľom objektu (hnuteľného vecného prostriedku) rozumie sa každá osoba, ktorá ho má vo svojej moci; pritom nerozhoduje, či je aj jeho vlastníkom alebo držiteľom podľa občianskeho práva či ho má vo svojej moci z iných dôvodov.

(5) Za príslušníkov rodiny sa považujú manžel, príbuzní v priamom rade a súrodenci.


§ 13.

Zmena a doplnenie doterajších ustanovení.

(1) V zákone č. 63/1935 Sb., o vyvlastnení na účely obrany štátu, sa v § 1 ods. 2 za doterajšie písmeno a) vkladá nové písmeno b) tohto znenia:

b) na účely ubytovania brannej moci, pokiaľ nemožno potrebné objekty zadovážiť dohodou,“; ustanovenia písm. b) a c) sa označujú ako c) a d).

§ 14.

Pomer k doterajším predpisom.

(1) Platnosť, poprípade používateľnosť strácajú všetky doterajšie predpisy, ktoré upravujú veci, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.

(2) Do vydania vykonávacích predpisov podľa tohto zákona platia primerane doterajšie predpisy.

§ 15.

Účinnosť a vykonanie zákona.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 1950; vykonajú ho ministri národnej obrany a národnej bezpečnosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopřiva v. r.