Zákon č. 65/1950 Zb.Zákon o hospodárení lesnými semenami a priesadami

Čiastka 29/1950
Platnosť od 09.06.1950 do31.12.1960
Účinnosť od 09.07.1950 do31.12.1960
Zrušený 166/1960 Zb.

65.

Zákon

zo dňa 18. mája 1950

o hospodárení lesnými semenami a priesadami.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Lesné semenárstvo a pestovanie lesných priesad, ako aj obchod s nimi, sa upravuje týmto zákonom tak, aby sa zabezpečil dostatok akostných lesných semien a priesad pre porastnú obnovu na lesných pôdach, zalesňovanie na pôdach nelesných, zriaďovanie ochranných lesných pásov (vetrolamov) a pre vodohospodárske zalesňovanie.

§ 2.

(1) Krajské národné výbory uznávajú na návrh majiteľa lesa (lesného závodu) alebo semenárskeho závodu Československých štátnych lesov, národného podniku (ďalej len „podnik“), vhodné lesné časti (porasty, stromové skupiny, jednotlivé stromy) aj vhodné stromové skupiny a jedincov stojacich mimo lesa za spôsobilé na získavanie semien lesných drevín (stromov a krov), rezkov a nepestovaných priesad (ďalej len „uznaná jednotka“). Krajské národné výbory sa pridržiavajú pritom smerníc, ktoré vydá Ministerstvo pôdohospodárstva vyhláškou v Úradnom liste.

(2) Návrh na uznanie treba podať na príslušnom okresnom národnom výbore, ktorý ho prejedná a so svojím vyjadrením predloží krajskému národnému výboru na rozhodnutie. Krajský národný výbor rozhodne po vypočutí podniku a podľa potreby aj štátnych výskumných ústavov lesníckych.

(3) Štátne výskumné ústavy lesnícke vedú uznané jednotky v evidencii podľa pokynov Ministerstva pôdohospodárstva.

§ 3.

Ministerstvo pôdohospodárstva určí vyhláškou v Úradnom liste, ktoré dreviny treba pestovať len z lesných semien, rezkov alebo nepestovaných priesad, získaných z uznaných jednotiek, ako aj druhy drevín, ktoré treba množiť len vegetatívne (rezkami, odnožami), a kto toto množenie vykonáva.

§ 4.

Ťažba dreva v uznaných jednotkách sa dovoľuje len na podporu prirodzenej obnovy lesa a jeho vzrastu, ako i pri živelných pohromách; ťažiť za iným účelom, hoci aj len jednotlivé uznané stromy, možno len s povolením okresného národného výboru.

§ 5.

Majiteľ lesa je oprávnený aj povinný kryť vlastnú potrebu semien lesných drevín na účely lesného hospodárstva (ďalej len „potreba lesnícka“), a to pre každý lesný závod osobitne a v miere zodpovedajúcej jeho plánovaným úlohám, úrodou z vlastných uznaných jednotiek, a ak nie je pre patričný druh lesných drevín určená povinnosť pestovať ich len zo semien, rezkov alebo nepestovaných priesad, získaných z uznaných jednotiek (§ 3), tiež z iných vhodných stromov a krov.

§ 6.

(1) Sberať semená lesných drevín pre potrebu lesnícku je s výhradou ustanovenia § 5 oprávnený výlučne podnik. Majiteľ lesa, ako aj majiteľ lesných stromov a krov rastúcich mimo lesa, je povinný sberanie trpieť. Má voči podniku iba nárok na náhradu škody spôsobenej mu pri sberaní.

(2) Podnik môže tiež poveriť sberaním iné osoby. Môže tiež žiadať, aby sberanie pre neho vykonal sám majiteľ lesa alebo lesných stromov a krov rastúcich mimo lesa a dohodnúť sa s ním o podmienkach sberu. Ak nedôjde medzi podnikom a majiteľom lesa alebo lesných stromov a krov rastúcich mimo lesa k dohode, môže okresný národný výbor na návrh podniku uložiť takému majiteľovi, aby sberanie vykonal, a určiť podmienky na vykonanie sberania.

§ 7.

Majiteľ lesa je povinný podávať podniku na jeho vyzvanie a podľa jeho pokynov hlásenie o skutočnostiach týkajúcich sa sberania semien, najmä o odkvete lesných drevín a o pravdepodobnej úrode semien.

§ 8.

Sber semien lesných drevín pre inú než lesnícku potrebu je dovolený len, ak celoštátna lesnícka potreba je pri príslušnej drevine krytá; Ministerstvo pôdohospodárstva je povinné na návrh podniku vyhlásiť včas túto okolnosť v Úradnom liste.

§ 9.

Podnik je výlučne oprávnený dodávať semená lesných drevín a vykupovať a dodávať priesady lesných drevín pre potrebu lesnícku.

§ 10.

(1) Podnik môže žiadať, aby majitelia lesných škôlok pestovali pre neho lesné priesady. Ak nedôjde medzi podnikom a majiteľmi lesných škôlok k dohode, použije sa obdobne ustanovenie § 6 ods. 2 poslednej vety.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na lesné škôlky služby lesnícko-technickej ochrany pôdy, vôd a podnebia (hradenie bystrín), škôlky odbornej služby lesnej a cvičné škôlky lesníckych škôl.

§ 11.

Príležitostná výmena semien lesných drevín vlastnej úrody a lesných priesad z vlastného závodu medzi susediacimi lesnými závodmi toho istého majiteľa alebo i rôznych majiteľov na bezprostredné použitie pre lesnícku potrebu sa dovoľuje.

§ 12.

Podnik je v rámci oprávnenia podľa § 9 povinný vykonávať distribúciu semien lesných drevín a ich priesad tak, aby bola úmerne krytá potreba porastnej obnovy na lesných pôdach, pokiaľ sa nemôže zaistiť podľa ustanovenia § 5 tohto zákona alebo podľa ustanovenia § 4 zákona č. 206/1948 Sb., o zalesňovaní, zriaďovaní ochranných lesných pásov a zakladaní (obnove) rybníkov, a potreba zalesňovania na pôdach nelesných, pri zriaďovaní vetrolamov a vykonávaní vodohospodárskych zalesňovaní.

§ 13.

Ministerstvo pôdohospodárstva môže povoliť výnimky z ustanovení §§ 5, 8, 9, 11 a 12.

§ 14.

Hospodárenie lesnými semenami a priesadami, pokiaľ ide o pozemky vo vojenskej správe, ako aj súčinnosť medzi podnikom a vojenskou správou, budú upravené Ministerstvom pôdohospodárstva po dohode s Ministerstvom národnej obrany.

§ 15.

Konania alebo opomenutia priečiace sa ustanoveniam tohoto zákona alebo predpisov podľa neho vydaných tresce - ak nejde o čin trestný súdom - okresný národný výbor pokutou do 100.000 Kčs alebo väzením (zatvorením) do troch mesiacov alebo obidvoma týmito trestmi. Pre prípad nevymožiteľnosti pokuty, treba zároveň vymerať náhradný trest väzenia (zatvorenia) podľa miery zavinenia do troch mesiacov. Ak sa uložia obidva tresty zároveň, nesmie trest na slobode spolu s náhradným trestom väzenia (zatvorenia) robiť viac než tri mesiace.

§ 16.

Doterajšie uznané jednotky platia za uznané i podľa tohoto zákona.


§ 17.

Zrušuje sa platnosť, poprípade používateľnosť predpisov, ktoré odporujú ustanoveniam tohto zákona; najmä sa zrušuje vládne nariadenie č. 174/1939 Sl. z., o výbere lesného osiva a sadeníc, a používateľnosť vládneho nariadenia č. 350/1940 Sb., o uchovaní a vypestovaní dedične hodnotného dorastu stromového v lese, ako i platnosť (používateľnosť) vyhlášok vydaných na ich vykonanie.

§ 18.

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. dňom po vyhlásení; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.