Nariadenie vlády č. 126/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Fond pre poisťovanie vývozných úverov

Čiastka 51/1950
Platnosť od 30.08.1950
Účinnosť od 30.08.1950

126.

Vládne nariadenie

zo dňa 22. augusta 1950,

ktorým sa zrušuje Fond pre poisťovanie vývozných úverov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Fond pre poisťovanie vývozných úverov (ďalej len „Fond“), ktorý bol zriadený zákonom č. 121/1931 Sb., o podpore zahraničného obchodu, a právne pomery ktorého boli ďalej upravené vládnym nariadením č. 158/1931 Sb., ktorým sa vykonáva zákon č. 121/1931 Sb., sa zrušuje.

§ 2.

Likvidáciu Fondu vykoná Ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Ministerstvom financií. Opatrenia na prípravu zrušenia Fondu, urobené predo dňom začiatku účinnosti tohto nariadenia, sa považujú za urobené podľa tohto nariadenia.

§ 3.

Majetkový zostatok Fondu prechádza skončením likvidácie Fondu na štát.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri zahraničného obchodu a financií.


Zápotocký v. r.

Dr.Gregor v. r.

Kabeš v. r.