Nariadenie č. 178/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa pre určenie súdnej príslušnosti určuje, čo sa u niektorých právnických osôb rozumie organizačne nižšou správou

Čiastka 70/1950
Platnosť od 27.12.1950 do31.03.1964
Účinnosť od 01.01.1951 do31.03.1964
Zrušený 99/1963 Zb.

OBSAH

178.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 20. decembra 1950,

ktorým sa pre určenie súdnej príslušnosti určuje, čo sa u niektorých právnických osôb rozumie organizačne nižšou správou.

Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 11 ods. 2 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok):


§ 1.

Pri určení všeobecného súdu ďalej uvedených právnických osôb rozhoduje sídlo ich organizačne nižšej správy, ak ide o vec, ktorá sa týka prevažne tejto nižšej správy. Organizačne nižšou správou sa rozumie:

u Revolučného odborového hnutia príslušná krajská odborová rada;

u Jednotného svazu českých zemědělců v Prahe a Jednotného sväzu slovenských roľníkov v Bratislave príslušný krajský alebo okresný sekretariát;

u Československej obce sokolskej príslušný krajský alebo okresný výbor Sokola;

u Československého sväzu mládeže príslušný krajský alebo okresný výbor;

u Československého sväzu žien príslušný krajský alebo okresný výbor;

u Sväzu bojovníkov za slobodu a u Sväzu ľudových protifašistických bojovníkov príslušné jednoty, popr. odbočky;

u Československého Červeného kríža príslušná krajská alebo okresná úradovňa;

u Štátnej banky československej a Investičnej banky, národného podniku, príslušný oblastný ústav týchto bánk v Bratislave, ako aj ich pobočka alebo iný peňažný ústav, poverený úlohou pobočky;

u Ústrednej národnej poisťovne Národná poisťovňa v Bratislave, ako aj príslušná okresná národná poisťovňa;

u Československých štátnych železníc, národného podniku, príslušné oblastné riaditeľstvo v Prahe, Plzni, Olomouci alebo v Bratislave a expozitúra v Košiciach, ďalej príslušná železničná stavebná správa;

u Československej štátnej automobilovej dopravy, národného podniku, Oblastné riaditeľstvo v Bratislave, ako aj príslušný krajský podnik, dopravný závod, zasielateľský závod, dielenský závod, zásobárňa a stredisko pracujúceho dorastu;

u Československej štátnej pošty, národného podniku, Oblastné riaditeľstvo v Bratislave, ako aj príslušný krajský poštový inšpektorát, krajská správa spojov;

u Československých štátnych majetkov, národného podniku, Oblastné riaditeľstvo v Bratislave, ako aj príslušný inšpektorát, majetok alebo hospodárstvo sdružené v oblasti príslušného majetku;

u Československých štátnych lesov, národného podniku, Oblastné riaditeľstvo v Bratislave, ako aj príslušný krajský inšpektorát, príslušné riaditeľstvo podnikového závodu alebo pobočiek (lesných, stavebných, semenárskych a podobne);

u Ústredia pre mechanizáciu pôdohospodárstva, Oblastné riaditeľstvo v Bratislave, ako aj príslušná strojne traktorová stanica;

u Československých stavebných závodov, národného podniku, Oblastná správa v Bratislave, ako aj príslušné správy jednotlivých závodov;

u Československej poisťovne, národného podniku, Oblastný ústav v Bratislave, ako aj príslušné pobočky;

u Ústrednej rady družstiev a u Slovenskej rady družstiev príslušná krajská rada družstiev;

u Ústředia pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsaného společenstva s ručením obmezeným, a u Družstva pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, družstva s ručením obmedzeným, ich príslušný krajský závod;

u Velkodistribučného podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným a u Veľkodistribučného podniku, družstva s o. r., ich príslušná krajská správa;

u národných podnikov obchodných krajská (oblastná) správa;

u Biogeny, národného podniku, príslušná správa jednotlivých závodov;

u Mediky, národného podniku, príslušná krajská alebo oblastná správa podniku alebo zodpovedný správca lekárne;

u Sväzu československých spisovateľov v Prahe, národná sekcia česká v Prahe alebo národná sekcia slovenská v Bratislave;

u Sväzu československých výtvarných umelcov v Prahe, národná sekcia česká v Prahe alebo národná sekcia slovenská v Bratislave;

u Sväzu československých skladateľov v Prahe národná sekcia česká v Prahe alebo národná sekcia slovenská v Bratislave;

u Ochranného svazu autorského, lidového družstva v Prahe, Slovenský sväz autorský v Bratislave;

u Ústredia ľudovej a umeleckej výroby v Prahe jeho odbočka v Bratislave.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.