Nariadenie č. 2/1950 Zb.Nariadenie o pôsobnosti národných výborov pri stavbe, správe a udržovaní štátnych ciest

Čiastka 1/1950
Platnosť od 26.01.1950 do06.12.1961
Účinnosť od 26.01.1950 do06.12.1961
Zrušený 135/1961 Zb.

OBSAH

2

Nariadenie ministra techniky

zo dňa 31. decembra 1949

o pôsobnosti národných výborov pri stavbe, správe a udržovaní štátnych ciest.

Minister techniky nariaďuje po dohode s ministrom vnútra podľa § 6 ods. 1 zákona č. 147/1949 Sb., ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o verejných cestách:


§ 1

(1) Okresnému národnému výboru prislúcha správa všetkých štátnych ciest v jeho obvode (pokiaľ nie je sverená krajskému národnému výboru podľa § 2), ako aj ich údržba v rozsahu podľa odseku 3.

(2) Správou podľa odseku 1 sa rozumejú najmä

a) rozpočtové veci a hospodárenie s úvermi,

b) dozor na dodržovanie predpisov na ochranu ciest (s výnimkou ich príslušenstiev),

c) povoľovanie a evidencia cudzích zariadení v cestnom telese s výnimkou zariadení budovaných podľa § 90 zákona o obrane štátu,

d) zastupovanie štátnej cestnej správy na konaniach, pri ktorých je táto správa stranou, pokiaľ si zastupovanie nevyhradí krajský národný výbor,

e) získavanie a podávanie správ o schodnosti ciest,

f) sčítanie cestnej dopravy,

g) evidencia a štatistika štátnych ciest (s výnimkou ich príslušenstiev),

h) evidencia práv a záväzkov týkajúcich sa štátnych ciest a

i) podávanie námetov, návrhov a vyjadrení vo veciach ciest.

(3) Z údržby náleží okresnému národnému výboru starostlivosť o náležitý stav ciest a ich súčiastok, pokiaľ príslušné práce nie sú investičnej povahy a pokiaľ ich vykonávajú cestné orgány pridelené okresnému národnému výboru (cestári) bez použitia cestných strojov a motorových vozidiel; sú to najmä

a) starostlivosť o riadny stav ciest a predovšetkým o ich dobrú schodnosť,

b) udržovanie a umiesťovanie dopravných značiek a

c) starostlivosť o stromovie pri cestách.

§ 2

(1) Krajskému národnému výboru prislúcha vo veciach štátnych ciest v jeho obvode

a) správa a údržba, pokiaľ sú uvedené v odseku 2,

b) činnosť týkajúca sa vedenia,

c) činnosť dozorná,

d) činnosť investičná.

(2) Do správy a údržby náležia

a) veci rozpočtové a hospodárenie s úvermi, pokiaľ sa týkajú pôsobnosti uvedenej v tomto odseku,

b) údržba ciest,

c) správa, údržba a periodické prehliadky mostov,

d) správa a údržba príslušenstiev štátnych ciest, najmä zariadenie štátnej cestnej správy,

e) dopravné a bezpečnostné veci, pokiaľ náležia do rezortu Ministerstva techniky,

f) určenie technických podmienok na prepravu mimoriadne ťažkých a rozmerných bremien po cestách a mostoch,

g) zastupovanie štátnej cestnej správy na konaniach, pri ktorých je táto správa stranou, pokiaľ si krajský národný výbor vyhradí toto zastupovanie,

h) sústreďovanie správ o schodnosti ciest,

i) evidencia a štatistika štátnych ciest a mostov a

j) rozhodovanie v druhej stolici vo veciach, o ktorých rozhodol v prvej stolici okresný národný výbor.

(3) Do činnosti týkajúcej sa vedenia náleží najmä

a) organizácia štátnej cestnej služby,

b) spolupôsobenie pri riešení cestnej siete s celoštátneho hľadiska pre územné plány krajov a pre sceľovanie pozemkov, ako aj pri navrhovaní iných technických diel,

c) sostavovanie návrhu plánu stavieb cestných a mostných a kontrola plnenia schváleného plánu,

d) sostavenie návrhu plánu finančného a plánu hmotného zásobovania v odbore stavieb cestných a mostných a kontrola plnenia schválených plánov,

e) rozpočtovanie údržby ciest a mostov a

f) dispozícia so zariadením štátnej cestnej správy.

(4) Do činnosti dozornej náleží najmä dozor na výkon cestnej služby a hospodárenie s úvermi okresných národných výborov.

(5) Do činnosti investičnej náleží najmä

a) navrhovanie cestných a mostných stavieb,

b) vykonávanie a zúčtovanie investičných prác vo vlastnej režii,

c) zadávanie investičných prác a dohľad na ich vykonávanie a

d) prejímanie investičných prác.

§ 3

Nedotknuté zostávajú ustanovenia vládneho nariadenia č. 13/1949 Sb., o technických referátoch krajských národných výborov, najmä pokiaľ ide o úlohy, ktoré obstarávajú technické referáty krajských národných výborov v Prahe, Brne a Bratislave pre ostatné krajské národné výbory (§ 2 ods. 4 vládneho nariadenia).


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.