12

Vládne nariadenie

zo dňa 14. februára 1950

o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 8 ods. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajskom zriadení, a podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1

Prejímanie štátnej záruky za roľnícky úver a jeho príslušenstvo podľa § 8 zákona č. 43/1948 Sb., o roľníckom úvere (ďalej len „zákon“), sa prenáša v rozsahu ďalej uvedenom z pôsobnosti ministerstiev pôdohospodárstva a financií na krajské a okresné národné výbory.

§ 2

Krajskému národnému výboru prislúcha prejímať štátnu záruku za roľnícky dlhodobý úver (§ 5 zákona) do sumy 50.000 Kčs, poskytovaný roľníkom uvedeným v § 2 písm. a), b) a d) zákona, pokiaľ výmera podniku nepresahuje 20 ha, s výnimkou úveru na stavebné investície a na nákup pôdy.

§ 3

Okresnému národnému výboru prislúcha prejímať štátnu záruku za roľnícky krátkodobý úver (§ 4 zákona) do sumy 50.000 Kčs, poskytovaný roľníkom uvedeným v § 2 písm. a), b) a d) zákona, pokiaľ výmera podniku nepresahuje 20 ha.

§ 4

(1) Pôsobnosť okresných roľníckych úverových komisií podľa §§ 15 až 17 zákona sa prenáša na okresné národné výbory.

(2) Stála rozhodcovská komisia (§§ 18 a 19 zákona) sa zrušuje.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. marca 1950; vykonajú ho ministri pôdohospodárstva, vnútra a financií.


Fierlinger v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Ďuriš v. r.