Nariadenie vlády č. 101/1950 Zb.Nariadenie o zrušení osvetových rád a prenesení ich pôsobnosti na národné výbory

Čiastka 43/1950
Platnosť od 25.07.1950
Účinnosť od 25.07.1950

OBSAH

101.

Vládne nariadenie

zo dňa 5. júla 1950

o zrušení osvetových rád a prenesení ich pôsobnosti na národné výbory.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Osvetové rady, zriadené dekrétom prezidenta republiky č. 130/1945 Sb., o štátnej osvetovej starostlivosti, sa zrušujú.

§ 2.

(1) Pôsobnosť miestnych osvetových rád sa prenáša na miestne národné výbory, pôsobnosť okresných osvetových rád na okresné národné výbory a pôsobnosť zemských osvetových rád a osvetovej rady pri Povereníctve informácií a osvety na krajské národné výbory.

(2) Likvidáciu miestnych a okresných osvetových rád vykonajú národné výbory, na ktoré prechádza ich pôsobnosť. Likvidáciu zemských osvetových rád a osvetovej rady pri Povereníctve informácií a osvety vykoná Ministerstvo informácií a osvety po dohode s Ministerstvom vnútra.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister informácií a osvety po dohode s ministrom vnútra.


Zápotocký v. r.

Kopecký v. r.