39

Vládne nariadenie

zo dňa 21. marca 1950,

ktorým sa vydáva organizačný poriadok Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 4 zákona č. 187/1949 Sb., o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport:


§ 1.

(1) Štátny výbor pre telesnú výchovu a šport (ďalej len výbor) je predstaviteľom československej ľudovodemokratickej starostlivosti o telesnú výchovu a šport.

(2) Výboru prislúcha najmä:

a) vytyčovať jednotné ideové, metodické, zdravotné, organizačné a hospodárske zásady na vykonávanie všetkej telesnej výchovy a športu,

b) vytyčovať jednotné zásady pre otázky medzinárodných stykov v odbore telesnej výchovy a športu.

(3) Sídlom výboru je Praha.

§ 2.

(1) Výbor sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších 88 členov.

(2) Predsedom výboru je člen vlády, poverený vedením Štátneho úradu pre telesnú výchovu a šport.

(3) Podpredsedom výboru je povereník, poverený vedením Slovenského úradu pre telesnú výchovu a šport.

(4) Ostatných členov výboru vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu výboru z vynikajúcich pracovníkov v odbore telesnej výchovy a športu tak, aby boly pokiaľ možno zastúpené všetky kraje.

(5) Jedna tretina členov výboru sú zástupcovia zo Slovenska, ktorí tvoria Slovenský výbor pre telesnú výchovu a šport.

§ 3.

Členovia výboru vymenovaní vládou složia do rúk predsedu výboru sľub tohto znenia: „Sľubujem, že budem svoju funkciu vykonávať v záujme ľudovodemokratickej Československej republiky svedomite a na prospech československej telesnej výchovy a športu.“

§ 4.

(1) Funkčné obdobie členov výboru vymenovaných vládou trvá 2 roky.

(2) Ak sa uprázdni za funkčného obdobia miesto vo výbore, bude na zvyšok obdobia vymenovaný nový člen.

(3) Člen výboru môže byť po uplynutí funkčného obdobia vymenovaný znovu.

§ 5.

(1) Na prípravu rokovania výboru o jednotlivých zásadných otázkach v telesnej výchove a športe môže výbor zriadiť dočasné alebo trvalé komisie, do ktorých môžu byť prizvaní v potrebných prípadoch aj odborníci, ktorí nie sú členmi výboru.

(2) Predsedov jednotlivých komisií vymenúva predseda výboru.

§ 6.

Pomocné práce výboru a komisií (práce kancelárske, zápisnice o schôdzkach, zaistenie vhodných miestností a pod.) obstará Štátny úrad pre telesnú výchovu a šport.

§ 7.

Členstvo vo výbore je čestné. Členom výboru náleží iba náhrada cestovných a iných skutočných výdavkov podľa zákonných predpisov.

§ 8.

(1) Výbor sa schádza zpravidla raz za štvrťroka, najmenej však dva razy za rok. Svoláva ho predseda výboru. Rokovanie výboru môže sa vyhlásiť za neverejné.

(2) Komisie schádzajú sa na rokovanie podľa potreby. Komisiu svoláva predseda komisie. Rokovanie komisií je neverejné.

§ 9.

(1) Program rokovania výboru určí predseda výboru prihliadajúc na návrhy členov výboru podané písomne. O voľných návrhoch podaných na schôdzke rozhodne výbor, či sa o nich bude rokovať na niektorej z budúcich schôdzok a akým spôsobom budú prednesené.

(2) Pozvanie s udaním programu rokovania zasiela sa členom výboru pokiaľ možno 14 dní pred dňom konania schôdzky.

§ 10.

(1) Rokovanie výboru vedie jeho predseda alebo podpredseda, poprípade iný člen výboru, ktorého určí predseda alebo podpredseda.

(2) Výbor je schopný rokovať a usnášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru.

(3) Na platnosť usnesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov výboru. Pri rovnosti hlasov rozhoduje predsedajúci.

§ 11.

Na rokovaní výboru sa môžu zúčastniť so súhlasom predsedu výboru odborníci, ktorí nie sú členmi výboru; majú hlas poradný.

§ 12.

(1) Zprávy k jednotlivým bodom programu prednášajú zpravodajcovia ustanovení výborom, predsedom alebo komisiami.

(2) Prejednanie prednesených zpráv robí sa podľa poradia prihlášok o slovo. Zpravodajcom a prizvaným odborníkom môže sa udeliť slovo kedykoľvek. Výbor môže určiť rečnické lehoty.


§ 13.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho člen vlády poverený vedením Štátneho úradu pre telesnú výchovu a šport.


Zápotocký v. r.

Kopecký v. r.