Predpisy v roku 1947

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1947 Zb. Vládní vyhláška kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946. 15.11.1946
2/1947 Zb. Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva. 11.01.1947
3/1947 Zb. Vládní nařízení, kterým se upravují některé otázky organisace a služební a platové poměry sboru uniformované vězeňské stráže. 21.01.1947
4/1947 Zb. Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk). 01.07.1946
5/1947 Zb. Vládní nařízení o československém lékopisu. 27.01.1947
6/1947 Zb. Zákon jímž se doplňuje a mění učitelský zákon. 01.07.1946
7/1947 Zb. Nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních. 18.02.1947
8/1947 Zb. Nařízení o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině. 04.02.1947
9/1947 Zb. Vyhláška ministra spravedlnosti o plném znění dekretu presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech a dekretu presidenta republiky o Národním soudu 04.02.1947
10/1947 Zb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947. 04.02.1947
11/1947 Zb. Vládní vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů. 04.02.1947
12/1947 Zb. Vládní nařízení o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu. 15.02.1947
13/1947 Zb. Zákon o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce a války, jakož i pro některá věnování. 20.02.1947
14/1947 Zb. Vládní nařízení o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách věd právních a státních. 20.02.1947
15/1947 Zb. Zákon o stíhaní černého obchodu a podobných pletich. 24.02.1947
16/1947 Zb. Zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků. 21.02.1947
17/1947 Zb. Zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění. 22.02.1947
18/1947 Zb. Zákon o sjednocení některých lhůt a podmínek ve veřejnoprávním důchodovém pojištění. 01.01.1947
19/1947 Zb. Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic. 22.02.1947
20/1947 Zb. Zákon o povinných výtiscích. 25.02.1947
21/1947 Zb. Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující. 01.02.1947
22/1947 Zb. Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními. 01.07.1946
23/1947 Zb. Zákon o vrácení některých záloh poukázaných z ciziny na plnění dodávkových nebo některých jiných smluv a vyplacených pod tlakem okupace. 27.02.1947
24/1947 Zb. Vládní nařízení o náhradách příslušejících porotcům. 01.03.1947
26/1947 Zb. Nařízení, jímž se prodlužuje lhůta uvedená v § 2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle § 4, odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh. 27.02.1947
27/1947 Zb. Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu. 04.03.1947
28/1947 Zb. Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1946/1947. 04.03.1947
30/1947 Zb. VYHLÁŠKA o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku. 13.03.1947
31/1947 Zb. Zákon o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. 01.04.1947
32/1947 Zb. Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku 01.07.1947
33/1947 Zb. Vyhláška ministra financí ze dne o ražbě a vydání padesátníků. 25.03.1947
34/1947 Zb. Vládní nařízení kterým se činí opatření ke snížení cen některého zboží lidové potřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků. 26.03.1947
35/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se mění statut Vysoké školy politické a sociální v Praze. 31.03.1947
36/1947 Zb. Vládní nařízení kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech. 31.03.1947
37/1947 Zb. Vládní nařízení o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy. 31.03.1947
38/1947 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující. 31.03.1947
39/1947 Zb. Vyhláška ministra financí kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu. 01.04.1947
41/1947 Zb. Zákon o státní podpoře na obytné stavby. 03.04.1947
42/1947 Zb. Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem. 03.04.1947
43/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdávání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním. 12.03.1947
44/1947 Zb. Zákon o hornickém pensijním pojištění. 01.01.1947
45/1947 Zb. Zákon o úpravě pracovní doby v hornictví. 04.04.1947
46/1947 Zb. Zákon o odškodnění nemocí z povolání. 01.01.1947
47/1947 Zb. Zákon o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy). 01.06.1947
48/1947 Zb. Zákon o organisaci péče o mládež. 11.04.1947
49/1947 Zb. Zákon o poradenské zdravotní péči. 11.04.1947
51/1947 Zb. Zákon, kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků. 01.04.1947
52/1947 Zb. Zákon jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 4. července 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 55 Sb., a zákona ze dne 4. dubna 1935, č. 64 Sb. 14.05.1947
53/1947 Zb. Vládní nařízení o letním čase v roce 1947. 14.04.1947
54/1947 Zb. Vládní vyhláška kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946. 15.12.1946
55/1947 Zb. Zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu. 24.04.1947
56/1947 Zb. Vyhláška ministra zahraničních věcí a ministra pošt o telegrafním řádu, telefonním řádu a všeobecném řádu radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací (kahýrská revise 1938). 01.01.1939
57/1947 Zb. Vyhláška ministra národní obrany o novém znění vojenského kárného zákona 22.04.1947
58/1947 Zb. Zákon jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci. 01.01.1947
60/1947 Zb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 6. března 1946, č. 72 Sb., o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci. 13.04.1946
61/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu. 24.04.1947
62/1947 Zb. Vládní nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945. 24.04.1947
63/1947 Zb. Nařízení, jímž se doplňují stanovy československého vojenského řádu "Za svobodu". 21.05.1946
64/1947 Zb. Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943, č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb. 29.04.1947
65/1947 Zb. Vládní nařízení o zvýšení náhrad hotových vydání a presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění. 21.05.1947
66/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících. 06.05.1947
67/1947 Zb. Vyhláška ministra průmyslu jíž se mění vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb. a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb. 01.04.1947
68/1947 Zb. Vládní nařízení kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947. 01.01.1947
69/1947 Zb. Zákon kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů. 01.01.1947
70/1947 Zb. Vyhláška ministra financí o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938. 07.05.1947
71/1947 Zb. Nařízení, jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností. 10.05.1947
72/1947 Zb. Ústavní zákon, kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku. 04.05.1947
73/1947 Zb. Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny. 17.05.1947
74/1947 Zb. Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k zákonu ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku. 01.06.1947
75/1947 Zb. Londýnská dohoda o německých patentech. 23.05.1947
76/1947 Zb. Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií. 01.04.1947
77/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem. 01.06.1947
78/1947 Zb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvoukorun. 27.05.1947
79/1947 Zb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží.
80/1947 Zb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Liberií. 26.03.1947
82/1947 Zb. Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou. 01.01.1947
84/1947 Zb. Vládní nařízení o některých opatřeních v chovu koní. 04.06.1947
85/1947 Zb. Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 1. listopadu 1945 v Londýně. 24.06.1947
86/1947 Zb. Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi. 24.06.1947
87/1947 Zb. Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil. 10.06.1947
88/1947 Zb. Zákon o právu stavby. 11.07.1947
89/1947 Zb. Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami. 10.06.1947
90/1947 Zb. Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek. 10.06.1947
91/1947 Zb. Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947. 10.06.1947
92/1947 Zb. Zákon kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska. 01.07.1947
93/1947 Zb. Zákon ktorým sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach.
94/1947 Zb. Zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu. 16.06.1947
95/1947 Zb. Nařízení, kterým se stanoví konečný den lhůt podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků 16.06.1947
96/1947 Zb. Nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek 16.06.1947
97/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se prodlužuje lhůta stanovená v § 1, odst. 5 vládního nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné praxe lékařské i pro obor zubního lékařství, ve znění vládního nařízení ze dne 30. srpna 1946, č. 171 Sb. 01.07.1947
98/1947 Zb. Vyhláška o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce. 04.07.1947
99/1947 Zb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží. 01.07.1947
100/1947 Zb. Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon. 01.07.1947
101/1947 Zb. Zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů 24.06.1947
102/1947 Zb. Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem. 24.06.1947
103/1947 Zb. Zákon kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou. 24.06.1947
104/1947 Zb. Zákon kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů. 24.06.1947
105/1947 Zb. Zákon kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soudní organisaci a o příslušnosti a řízení v občanských věcech právních. 01.08.1947
106/1947 Zb. Nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky). 01.07.1947
107/1947 Zb. Zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic. 09.07.1947
108/1947 Zb. Zákon jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání. 01.07.1947
109/1947 Zb. Zákon o dani ze mzdy. 01.07.1947
110/1947 Zb. Zákon kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou. 01.07.1947
111/1947 Zb. Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských. 01.07.1947
112/1947 Zb. Zákon, kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé. 01.07.1947
113/1947 Zb. Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání. 01.07.1947
114/1947 Zb. Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání. 01.07.1947
115/1947 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově. 04.07.1947
116/1947 Zb. Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze. 04.07.1947
117/1947 Zb. Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946. 01.12.1946
118/1947 Zb. Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem. 07.07.1947
119/1947 Zb. Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých 07.07.1947
120/1947 Zb. Nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému. 01.01.1947
121/1947 Zb. Vládní nařízení o znalečném v trestním řízení soudním. 09.07.1947
122/1947 Zb. Vládní nařízení o uvolnění pálené krytiny (tašek). 23.07.1947
123/1947 Zb. Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1946. 15.07.1947
125/1947 Zb. Vyhláška ministra techniky o úplném znění zákona o stavení obnově 01.08.1947
126/1947 Zb. Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami. 26.07.1947
127/1947 Zb. Zákon kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců. 19.07.1947
128/1947 Zb. Zákon jimmž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radiolelektrickými zařízeními. 17.10.1947
129/1947 Zb. Zákon jímž se zřizuje Československý ústav práce. 22.07.1947
130/1947 Zb. Zákon jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku. 22.07.1947
131/1947 Zb. Vládní nařízení kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu. 22.07.1947
132/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky. 01.04.1947
134/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují. 01.04.1947
135/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků. 25.07.1947
136/1947 Zb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afghanistanským, sjednané výměnou not v Berlíně dne 21. října 1937. 18.11.1946
137/1947 Zb. Vyhláška ministra výživy, kterou se vyhlašuje zrušení vládního nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami. 01.08.1947
138/1947 Zb. Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech. 06.08.1947
139/1947 Zb. Zákon o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy. 05.09.1947
140/1947 Zb. Zákon o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění. 08.08.1947
141/1947 Zb. Zákon o Likvidačním fondu měnovém. 11.08.1947
142/1947 Zb. Zákon o revisi první pozemkové reformy. 12.08.1947
143/1947 Zb. ZÁKON o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou. 18.08.1947
144/1947 Zb. Zákon o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců. 01.01.1947
145/1947 Zb. Zákon o organisaci zemědělců republiky Československé. 15.08.1947
146/1947 Zb. Zákon o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském. 14.08.1947
147/1947 Zb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví.
148/1947 Zb. Zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva. 20.08.1947
149/1947 Zb. Zákon o národní bezpečnosti. 23.08.1947
150/1947 Zb. Dohoda o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata. 27.08.1947
151/1947 Zb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť slovenského národního povstání. 28.08.1947
152/1947 Zb. Vyhláška ministra financí mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5. prosince 1946. 08.08.1947
153/1947 Zb. Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 17. června 1947, č. 119 Sb., o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých. 28.08.1947
154/1947 Zb. Smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou. 10.03.1947
155/1947 Zb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií. 24.07.1947
156/1947 Zb. Vládní nařízení kterým se částečně provádí ustanovení § 2 zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil. 12.09.1947
157/1947 Zb. Vládní nařízení o podpůrných opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil. 12.09.1947
158/1947 Zb. Vládní nařízení kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu. 20.09.1947
159/1947 Zb. Vyhláška ministra financí kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu. 22.09.1947
160/1947 Zb. Vládní nařízení o některých opatřeních, jimiž se zajišťuje splnění úkolů dvouletého hospodářského plánu v zemědělství. 27.09.1947
161/1947 Zb. Vládní nařízení, jímž se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1940, č. 403 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami. 01.10.1947
162/1947 Zb. Vládní nařízení kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami. 01.10.1947
163/1947 Zb. Nařízení o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky) 01.10.1947
164/1947 Zb. Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy. 26.09.1945
165/1947 Zb. Zákon kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména. 07.10.1947
166/1947 Zb. Zákon jímž se mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní. 07.10.1947
167/1947 Zb. Dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou. 30.05.1947
168/1947 Zb. Zákon o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně. 13.10.1947
169/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu. 13.10.1947
170/1947 Zb. Vládní nařízení o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem. 13.10.1947
171/1947 Zb. Ústavný zákon o mierovej smluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom. 14.10.1947
172/1947 Zb. Zákon o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Italií, Maďarskem a Rumunskem. 15.10.1947
173/1947 Zb. Vládní nařízení o změně vládního nařízení ze dne 22. prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky. 18.10.1947
175/1947 Zb. Vládní nařízení o náhradách za osobní úkony a věcná plnění. 05.11.1947
176/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské. 05.11.1947
177/1947 Zb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948. 05.11.1947
178/1947 Zb. Zákon o částečné změně sazby daně z obohacení. 12.11.1947
179/1947 Zb. Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní. 12.11.1947
180/1947 Zb. Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. 12.11.1947
181/1947 Zb. Zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob. 12.11.1947
182/1947 Zb. Zákon o stíhání trestných činů proti státu. 12.11.1947
183/1947 Zb. Nařízení, jímž se určují zemědělské výrobní oblasti. 05.09.1947
185/1947 Zb. Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádne dávce z nadměrných přírůstků na majetku. 13.11.1947
186/1947 Zb. Zákon jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky. 13.11.1947
189/1947 Zb. Vládní nařízení o rozvržení úkolů vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948. 17.11.1947
190/1947 Zb. Nařízení, jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním. 06.12.1947
191/1947 Zb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy. 21.11.1947
192/1947 Zb. Mierová smluva s Maďarskom. 14.10.1947
193/1947 Zb. Vládní nařízení o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetranychus altheae). 03.12.1947
194/1947 Zb. Nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách. 18.12.1947
195/1947 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově. 03.12.1947
196/1947 Zb. Úmluva, jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu. 08.12.1947
197/1947 Zb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží. 01.01.1948
198/1947 Zb. Vyhláška ministra sociální péče kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění. 19.04.1947
199/1947 Zb. Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny. 10.12.1947
200/1947 Zb. Zákon o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň). 27.12.1947
202/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež. 15.12.1947
203/1947 Zb. Vyhláška předsedy vlády o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. Března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež. 31.12.1947
205/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů. 01.01.1948
206/1947 Zb. Nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem. 15.12.1947
207/1947 Zb. Mírová smlouva s Bulharskem. 14.10.1947
208/1947 Zb. Mírová smlouva s Finskem 14.10.1947
209/1947 Zb. Mírová smlouva s Rumunskem. 14.10.1947
210/1947 Zb. Nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj požívateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku. 01.01.1947
212/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň). 27.12.1947
213/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska. 14.03.1946
215/1947 Zb. Finanční zákon republiky Československé kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948. 01.01.1948
216/1947 Zb. Zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech. 01.10.1945
217/1947 Zb. Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947. 01.12.1947
218/1947 Zb. Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce. 01.12.1947
219/1947 Zb. Zákon jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu. 30.12.1947
220/1947 Zb. Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948. 01.01.1948
221/1947 Zb. Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 01.01.1948
222/1947 Zb. Zákon kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů. 01.01.1948
223/1947 Zb. Vyhláška ministra zemědělství kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů. 30.12.1947
224/1947 Zb. Vyhláška ministra zahraničních věcí kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky. 01.01.1948
225/1947 Zb. Zákon o myslivosti. 01.01.1948
226/1947 Zb. Zákon jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů. 01.01.1948
227/1947 Zb. Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947. 01.12.1947
228/1947 Zb. Vládní nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti. 15.01.1948
229/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti. 15.01.1948
230/1947 Zb. Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem. 01.01.1948
231/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu. 31.12.1947
Presunúť na začiatok