Nariadenie vlády č. 231/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu.

Čiastka 106/1947
Platnosť od 31.12.1947
Účinnosť od 31.12.1947

231.

Vládní nařízení

ze dne 9. prosince 1947,

jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 3 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:


§ 1.

Základní úkoly, stanovené zákonem č. 192/1946 Sb. (dále jen „zákon“) v oborech průmyslu, zemědělství a stavebnictví, které jsou dotčeny podstatnou změnou v předpokladech, za nichž byl dvouletý hospodářský plán sestaven, způsobenou mimořádnými hospodářskými poměry a neúrodou v roce 1947, se nově upravují podle dalších ustanovení.

§ 2.

Základní úkoly v průmyslu.

Z úkolů, které zákon stanoví v § 2 jako základní úkoly pro průmysl na rok 1948, se dále uvedené úkoly nově upravují tak, že činí

a) ve výrobě báňské:

výroba koksu ........................... 4,840.000 tun,

těžba železné rudy ..................... 1,290.253 tun;

b) ve výrobě energie:

výroba elektřiny ....................... 7.556,000.000 kWh,

výroba plynu ........................... 680,150.000 m3;

c) ve výrobě hutnické:

výroba surového železa ................. 1,508.500 tun,

výroba surové oceli .................... 2,455.000 tun,

výroba válcovaných výrobků ............. 1,730.000 tun;

d) v průmyslu železa a kovu:

výroba železničních vagonů ............. 7.802 kusy,

výroba tramvajových vozů a trolejbusů ........... 135 kusů,

výroba hospodářských strojů hodnotu .... 1.448,195.000 Kčs,

při čemž činí zejména výroba

strojů na zpracování a přípravu půdy .......... 102.844 kusy,

strojů secích a sázecích ............. 16.100 kusů,

strojů sklizňových ................... 49.607 kusů,

strojů na zpracování sklizně ......... 11.467 kusů,

strojů na přípravu krmiv ............. 55.023 kusy,

ostatních hospodářských strojů ....... 65.318 kusů,

výroba odlitků ......................... 362.000 tun,

výroba elektromotorů 0,5 do 25 kW ...... 270.000 kusů,

výroba motocyklů ....................... 70.250 kusů,

výroba radiopřijímačů .................. 200.000 kusů;

e) ve výrobě chemické:

výroba synthetických pohonných látek z převážně domácích surovin .................. o 22% více proti stavu v roce 1946,

výroba mazacích olejů .................. o 103% více proti stavu v roce 1946,

výroba benzenu (benzolu) a homologů ................ o 44% více proti stavu v roce 1946,

výroba fosforečných hnojiv ............. 314.165 tun,

výroba dusíkatých hnojiv ............... 146.820 tun,

výroba kyseliny sírové ................. 205.842 tuny,

výroba sody ............................ 102.400 tun,

výroba umělé stříže .................... 16.750 tun,

výroba umělého hedvábí ................. 5.000 tun;

f) v průmyslu sklářském:

výroba dutého skla ..................... 110.570 tun,

výroba plochého skla ................... 17,000.000 m2,

výroba drobného skla ................... 5.500 tun;

g) v průmyslu kamene, zemin a keramiky:

výroba cementu ......................... o 6,6% více, než bylo stanoveno předběžným rozvrhovým číslem pro rok 1948 ("orientačním číslem"),

výroba cihel ........................... 964,900.000 jednotek,

výroba tašek ........................... 156,648.000 kusů,

výroba vápna ........................... 814.000 tun;

h) v průmyslu papírenském:

výroba buničiny ........................ 241.500 tun,

výroba papíru .......................... 236.750 tun,

výroba lepenky ......................... 70.300 tun;

i) v průmyslu dřeva:

výroba řeziva jehličnatého a listnatého .....................3,015.000 m3,

výroba obchodních dýh .................. 7,079.000 m2;

j) v průmyslu textilním a oděvním:

výroba bavlnářských přízí (bavlněné příze s přízí vigoňovou) ................ 76,845.000 kg,

výroba vlněné (česané a mykané) příze .. 26,492.000 kg,

výroba lněné příze ..................... 9,460.000 kg,

výroba tkanin z bavlny, lnu a hedvábí .. 73,750.000 kg,

výroba vlněných tkanin ................. 19,800.000 kg,

výroba jutových tkanin ................. o 0,4% více, než bylo stanoveno orientačním číslem,

výroba punčoch a ponožek ............... 61,000.000 párů;

k) v průmyslu kožedělném a gumárenském:

výroba obuvi ........................... 52,349.400 párů,

výroba obručí pro jízdní kola a motocykly ........................5,040.000 kusů,

výroba obručí pro osobní automobily, nákladní automobily a traktory ............... 674.000 kusů;

l) v průmyslu cukrovarnickém:

výroba rafinovaného cukru .............. 672.400 tun,

výroba melasy .......................... 158.100 tun;

m) v průmyslu mlynářském:

výroba mlýnských jedlých výrobků z pšenice a žita ............................ 1,679.420 tun;

n) v průmyslu potravinářském:

výroba mlékárenského másla ............. 19.600 tun;

o) v průmyslu pivovarském a sladařském:

výroba sladu ........................... 109.000 tun,

výroba piva ............................ 8,000.000 hl;

p) v průmyslu lihovarnickém:

výroba surového lihu ................... 267.290 hl.

§ 3.

Základní úkoly v zemědělství.

(1) Z úkolů, které zákon stanoví v § 3, odst. 1 jako základní úkoly pro zemědělství na rok 1948, se dále uvedené úkoly nově upravují tak, že činí

a) ve výrobě rostlinné:

výroba pšenice ......................... 1,440.826 tun,

výroba žita a soureže .................. 1,172.695 tun,

chlebového obilí celkem ........ 2,613.521 tunu,

výroba ječmene ......................... 1,084.767 tun,

výroba ovsa ............................ 1,017.102 tuny,

výroba brambor ......................... 8,001.831 tunu,

výroba olejnin ......................... 48.011 tun;

b) ve výrobě živočišné:

výroba hovězího masa ................... 114.700 tun,

výroba vepřového masa .................. 195.400 tun,

výroba sádla ........................... 21.120 tun,

výroba mléka ........................... 21,715.000 hl,

výroba vajec ........................... 920,000.000 kusů.

(2) Úkol, který zákon stanoví v § 3, odst. 2 jako základní úkol pro zemědělství na rok 1948, se nově upravuje tak, že procento, o které se má zvýšit počet ovocných stromů, činí 6%.

§ 4.

Základní úkoly v stavebnictví.

Z úkolů, které zákon stanoví v § 4 jako základní úkoly pro stavebnictví, se dále uvedené úkoly nově upravují tak, že po zvýšení provedeném vládním nařízením ze dne 1. července 1947, č. 131 Sb., kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu, bude úkolem stavebnictví zejména:

a) obnoviti, po případě nově postaviti 113.213 bytových jednotek nákladem 19.660 milionů Kčs,

b) obnoviti, po případě nově postaviti veřejné stavby nákladem 14.871 milionů Kčs,

c) poříditi stavby pro průmysl nákladem 10.910 milionů Kčs,

d) poříditi stavby pro zemědělství nákladem 1.894 milionů Kčs,

e) obnoviti, dostavěti nebo poříditi stavby pro dopravu nákladem 7.745 milionů Kčs.

§ 5.

Ustanovení § 1, odst. 1 vládního nařízení ze dne 7. Října 1947, č. 189 Sb., o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948, se pozměňuje tak, že se úkol výroby olejnin stanovený na hospodářský rok 1947/1948 nově upravuje na 48.011 tun.


§ 6.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Kočvara v. r.

Tymeš v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.