Vyhláška č. 98/1947 Zb.Vyhláška o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce.

Čiastka 46/1947
Platnosť od 19.06.1947
Účinnosť od 04.07.1947
Redakčná poznámka

Akt nabyl podle svého článku 6, odstavec 2, účinnosti dne 26. září 1946.

98.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 4. června 1947

o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce.


Valné shromáždění Mezinárodní organisace práce se usneslo dne 5. listopadu 1945 na svém 27. zasedání na Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce, jehož český překlad a anglické a francouzské znění, která jsou autentická, se vyhlašují v příloze.

Ústavodárné Národní shromáždění schválilo Akt dne 13. září 1946. Akt byl ratifikován presidentem republiky dne 17. září 1946 a ratifikační listina uložena v archivu Mezinárodní organisace práce dne 19. března 1947.

Akt nabyl podle svého článku 6, odstavec 2, účinnosti dne 26. září 1946. K tomuto dni Akt ratifikovaly nebo přijaly tyto státy: Afganistan, Australie, Bolivie, Brasilie, Costa Rica, Československo, Čína, Dánsko, Dominikánská republika, Ecuador, Egypt, Ethiopie, Finsko, Francie, Gronsko, Haiti, Indie, Irak, Iran, Irsko, Italie, Jihoafrická Unie, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Peru, Portugalsko, Řecko, Siam, Spojené království Velké Britannie a Severního Irska, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Venezuela. Původní znění ústavy Mezinárodní organisace práce jest vyhlášeno v mírové smlouvě versailleské jako část XIII této smlouvy pod články 387 až 427 (č. 217/1921 Sb.). V Aktu jsou však tyto články uváděny pod čísly 1 až 41.

Masaryk v. r.

(Překlad.)
AKT
o změně ústavy Mezinárodní organisace práce.

Valné shromáždění Mezinárodní organisace práce

svolané Správní radou Mezinárodního úřadu práce do Paříže sešlo se na své dvacáté sedmé zasedání dne 15. října 1945,

a rozhodnuvši usnésti se bez odkladu na několika málo změnách ústavy Mezinárodní organisace práce, týkajících se velmi naléhavých otázek obsažených ve čtvrtém bodu jednacího pořadu zasedání, usnáší se dne 5. listopadu 1945 na tomto aktu obsahujícím změny ústavy Mezinárodní organisace práce, který bude zván Aktem o změně ústavy Mezinárodní organisace práce z roku 1945:

Článek 1.

V posledním odstavci úvodu k ústavě Organisace vsunují se za slovem „dohodly se“ slova „na této ústavě Mezinárodní organisace práce“.

Článek 2.

1. Nynější odstavec 2 článku 1 ústavy Organisace bude nahrazen těmito odstavci:

2. Členy Mezinárodní organisace práce budou státy, které byly členy Organisace dne 1. listopadu 1945, a takové jiné státy, které se stanou členy podle ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku.

3. Každý původní člen Spojených národů a každý stát, který se stane členem Spojených národů usnesením Valného shromáždění podle ustanovení charty, může se státi členem Mezinárodní organisace práce tím, že sdělí řediteli Mezinárodního úřadu práce, že formálně přijímá závazky plynoucí z ústavy Mezinárodní organisace práce.

4. Valné shromáždění Mezinárodní organisace práce může též přijmouti státy za členy Organisace hlasováním, je-li návrh přijat dvoutřetinovou většinou delegátů přítomných na zasedání, čítajíc v to dvě třetiny přítomných a hlasujících vládních delegátů. Takové přijetí nabude účinnosti, jakmile vláda nového člena oznámí řediteli Mezinárodního úřadu práce, že formálně přijímá závazky plynoucí z ústavy Organisace.

5. Žádný člen Mezinárodní organisace práce nemůže z organisace vystoupiti, aniž by oznámil tento svůj úmysl řediteli Mezinárodního úřadu práce. Takové oznámení nabude účinnosti dva roky poté, kdy bude doručeno řediteli, za předpokladu, že v té době člen splnil všechny své finanční závazky vyplývající z jeho členství. Jestliže člen ratifikoval některou mezinárodní pracovní úmluvu, nemá jeho vystoupení po dobu stanovenou v úmluvě vliv na platnost závazků, které z ní vyplývají nebo které jsou s ní spojeny.

6. Přestal-li některý stát býti členem Organisace, platí pro jeho opětné přijetí za člena ustanovení odstavce 3, po případě odstavce 4 tohoto článku.

Článek 3.

Nynější znění článku 13 ústavy Organisace bude nahrazeno tímto zněním:

1. Mezinárodní organisace práce může uzavříti se Spojenými národy taková finanční a rozpočtová ujednání, jež se budou jeviti vhodnými.

2. Dokud nebude jednání o takových ujednáních skončeno nebo v době, kdy takových ujednání nebude,

a) bude každý člen hraditi náklady na cesty a pobyt svých delegátů a jejich poradců, jakož i svých zástupců, kteří se zúčastní schůzí Shromáždění po případě Správní rady;

b) bude všechny jiné náklady Mezinárodního úřadu práce a schůzí Shromáždění nebo Správní rady hraditi ředitel Mezinárodního úřadu práce z obecných prostředků Mezinárodní organisace práce;

c) bude o opatřeních o schvalování, použití a krytí rozpočtu Mezinárodní organisace práce rozhodovati Shromáždění dvoutřetinovou většinou hlasů odevzdaných přítomnými delegáty, a tato opatření budou obsahovati ustanovení, že rozpočet a opatření o rozvrhu výloh mezi členy Organisace budou schvalovány výborem vládních zástupců.

3. Náklady Mezinárodní organisace práce ponesou členové podle platných ustanovení odstavce 1 nebo 2 písmene c) tohoto článku.

4. Člen Organisace, který je v prodlení s placením svých příspěvků Organisaci, nemá právo hlasovati ve Shromáždění, ve Správní radě, ve kterémkoliv výboru nebo při volbě členů Správní rady, jestliže se úhrn jeho nedoplatků rovná nebo převyšuje úhrn příspěvků, k nimž jest povinen za předcházející dva plné roky. Shromáždění však může dovoliti takovému členu, aby hlasoval, je-li přesvědčeno, že neplacení zavinily okolnosti, na které člen nemohl míti vliv.

5. Ředitel Mezinárodního úřadu práce je zodpovědný Správní radě za řádné upotřebení finančních prostředků Mezinárodní organisace práce.

Článek 4.

Nynější znění článku 36 ústavy Organisace bude nahrazeno tímto zněním:

Změny této ústavy, které byly přijaty Shromážděním dvoutřetinovou většinou hlasů odevzdaných přítomnými delegáty, nabudou účinnosti, jakmile budou ratifikovány nebo přijaty dvěma třetinami členů Organisace, čítajíc v to pět z osmi členů, kteří jsou zastoupeni ve Správní radě jako členové průmyslově nejdůležitější podle ustanovení odstavce 3 článku 7 této ústavy.

Článek 5.

Tři stejnopisy tohoto Aktu o změně ústavy budou jako oficiální podepsány předsedou Shromáždění a ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Z těchto stejnopisů bude jeden uložen v archivu Mezinárodního úřadu práce, jeden u generálního sekretáře Společnosti národů a jeden u generálního sekretáře organisace Spojených národů. Ředitel doručí ověřený opis Aktu každému členu Mezinárodní organisace práce.

Článek 6.

1. Formální ratifikace nebo přijetí tohoto Aktu o změně ústavy se oznámí řediteli Mezinárodního úřadu práce, který zpraví členy Organisace o tom, že je dostal.

2. Tento Akt o změně ústavy nabude účinnosti podle dosavadních ustanovení článku 36 ústavy Mezinárodní organisace práce. Kdyby Rada Společnosti národů zanikla dříve, než tento Akt nabude účinnosti, stane se účinným tím, že bude ratifikován nebo přijat třemi čtvrtinami členů Organisace.

3. Jakmile tento Akt nabude účinnosti, změny v něm obsažené se stanou účinnými jakožto změny ústavy Mezinárodní organisace práce.

4. Jakmile tento Akt nabude účinnosti, oznámí to ředitel Mezinárodního úřadu práce všem členům Mezinárodní organisace práce, generálnímu sekretáři organisace Spojených národů a všem státům, které podepsaly chartu Spojených národů.

Toto jest autentické znění Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce z roku 1945, řádně přijaté Valným shromážděním Mezinárodní organisace práce dne 5. listopadu 1945 na jeho dvacátém sedmém zasedání konaném v Paříži. Anglické i francouzské znění textu tohoto Aktu o změně ústavy mají stejnou váhu.

TOMU NA SVĚDOMÍ jsme připojili své podpisy dne 7. listopadu 1945.

Předseda shromáždění:
A. Parodi.

Zástupce ředitele
Mezinárodního úřadu práce:
Edward J. Phelan.