Zákon č. 172/1947 Zb.Zákon o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Italií, Maďarskem a Rumunskem.

Čiastka 83/1947
Platnosť od 14.10.1947
Účinnosť od 15.10.1947

172.

Zákon

ze dne 14. října 1947

o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Italií, Maďarskem a Rumunskem.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Území, které připadá republice Československé podle čl. 1, č. 4 mírové smlouvy mezi Mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Maďarskem na straně druhé, podepsané v Paříži dne 10. února 1947 (získané území), se připojuje k správnímu okresu Bratislava-okolí.

§ 2.

Na získané území se rozšiřuje účinnost právních předpisů, platných v oblasti, ke které se toto území podle § 1 připojuje. Působnost soudů, úřadů a orgánů veřejné správy, vztahující se na uvedenou oblast, se zároveň rozšiřuje na získané území.

§ 3.

(1) Republika Československá nabývá veškerého majetku maďarského státu v získaném území.

(2) Knihovní soud provede z úřední moci zápis vkladu vlastnického práva a jiných věcných práv k nemovitostem pro Československou republiku s odvoláním na tento zákon.

§ 4.

Vláda může učiniti nařízením všechna opatření, nutná k provedení mírových smluv mezi Mocnostmi spojenými a sdruženými a Bulharskem, Finskem, Itálií, Maďarskem a Rumunskem. Zejména může naříditi soupis majetku, práv a zájmů, na něž se vztahují tyto smlouvy, a stanoviti pro přihlášky k tomuto soupisu lhůty.

§ 5.

Kdo v přihlášce k soupisu, nařízenému podle § 4, nebo v řízení o přihlášce učiní nesprávné údaje nebo jakkoli působí na jiného, aby nesprávnými údaji nebo jiným jednáním porušil správnost šetření, bude potrestán - nejde-li o čin trestný soudně - okresním národním výborem pro přestupek pokutou do 50.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do šesti měsíců, po případě oběma těmito tresty. Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě. Byl-li vedle pokuty uložen trest na svobodě, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) přesahovati 6 měsíců.


§ 6.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. října 1947; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Laušman v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Zmrhal v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Pietor v. r.

Široký v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

též za ministra Masaryka

Kopecký v. r.

Lichner v. r.