Nariadenie vlády č. 61/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.

Čiastka 31/1947
Platnosť od 24.04.1947
Účinnosť od 24.04.1947

OBSAH

61.

Vládní nařízení

ze dne 15. dubna 1947,

jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.

Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a podle zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:


§ 1.

(1) Ustanovení § 219, odst. 3, písm. b) vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění vládních nařízení ze dne 30. dubna 1946, č. 104 Sb. a ze dne 6. prosince 1946, č. 231 Sb., se mění a zní takto: „b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka částkou 190.-Kčs za hektolitrový stupeň použitého alkoholu.“

(2) Seznam B uvedený v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:

B. Náhradní dávka za monopolní daň z lihu.

Saz. čís.Druh zbožíStálá
náhradní
dávka
Vyměřovací
základna
Tára pro vnitřní obaly
Kčs
109Desertní vína s přísadou alkoholu
(cyperské, kapské, madeira, malaga, malvasia,
marsala, moskato, porto, sherry, xeres a pod.),
mají-li více než 15, nejvýše však 22,5 objemových
procent alkoholu
1.425.—100 kg
čisté váhy
nebo
100 litrů
pro sudy 13%
nebo 
190.—100 kg
čisté váhy (litrů)
a stupeň přes 15
objemových procent
pro sudy 13%
620*)Ethylnatý ether (sirný ether)33.250.— pro sudy 20%
630Alkoholická léčiva, nemají-li více než 15 objemových procent alkoholu2.850.—100 litrů 
632Alkoholické aromatické tresti17.100.— 
633bVoňavky a kosmetické prostředky obsahující alkohol17.100.— 
*) Za ethylnatý (sirný) ether k průmyslovým účelům se nevybírá náhradní dávka, předloží-li
strana podle bodu V ministerského nařízení ze dne 25. května 1903, č. 135 ř. z.
(nař. uh. ministerstva financí ze dne 18. června 1903, č. 34.504) povolení finančního úřadu I. stolice
k odběru sirného etheru k průmyslovým účelům, vyrobeného z lihu daně prostého.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.