Zákon č. 48/1947 Zb.Zákon o organisaci péče o mládež.

Čiastka 25/1947
Platnosť od 11.04.1947
Účinnosť od 11.04.1947

48.

Zákon

ze dne 19. března 1947

o organisaci péče o mládež.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Úkoly péče o mládež podle tohoto zákona provádějí okresní a zemské národní výbory, na Slovensku okresní národní výbory a pověřenectvo sociální péče, zvláštními komisemi.

(2) Tyto komise se zřídí s názvem „okresní péče o mládež“ v sídle každého okresního soudu pro jeho obvod,

„zemská péče o mládež“ v sídle každého zemského národního výboru pro jeho obvod, na Slovensku „slovenská starostlivosť o mládež“ v sídle sboru pověřenců.

(3) Vláda se zmocňuje, aby stanovila nařízením

a) odchylnou úpravu v organisaci komisí uvedených v odstavci 2 podle místní potřeby,

b) rozvrh působnosti mezi orgány péče o mládež uvedené v odstavci 1,

c) organisaci péče o mládež při místních národních výborech,

d) zvláštní opatření pro případ, že některá z komisí uvedených v odstavci 2, po případě některý z orgánů zřízených na podkladě ustanovení odstavce 3, písm. c), neplní řádně úkoly mu uložené.

§ 2.

(1) Členy komisí „okresní péče o mládež“ zvolí okresní národní výbor podle organisačních předpisů ze svých členů, z odborníků, z dobrovolných pracovníků v oboru péče o mládež, ze zástupců Revolučního odborového hnutí a Jednotného svazu českých zemědělců, na Slovensku Jednotného svazu slovenských rolníků. Mocí svého úřadu jsou členy těchto komisí přednosta okresního soudu, okresní lékař a okresní školní inspektor, kteří jsou oprávněni určiti si zástupce.

(2) Členy komise „zemská péče o mládež“ zvolí zemský národní výbor podle organisačních předpisů ze svých členů, odborníků, z dobrovolných pracovníků v oboru péče o mládež, ze zástupců Revolučního odborového hnutí a Jednotného svazu českých zemědělců. Na Slovensku jmenuje předsedu komise a její členy sbor pověřenců na návrh pověřence sociální péče obdobně podle zásad uvedených v první větě tohoto odstavce.

(3) V sídlech komisí podle § 1 se zřizují pro jejich potřebu úřadovny okresních a zemských národních výborů, na Slovensku úřadovny okresních národních výborů a pověřenectva sociální péče.

(4) Bližší předpisy o organisaci a působnosti komisí uvedených v § 1 a jejich úřadoven stanoví vláda nařízením.

§ 3.

(1) Náklady na péči o mládež hradí stát, pokud jejich úhrada není zajištěna platnými zákonnými předpisy nebo jinak. Náklady spojené s udržováním nemovitostí uvedených v § 5, odst. 2 a 3 hradí jejich vlastníci. Vláda může stanoviti nařízením odchylnou úpravu úhrady nákladů na některé úseky péče o mládež.

(2) Dary, odkazy, dědictví a jiná věnování pro účely péče o mládež, pokud nejsou určeny pro určitý ústav nebo určité zařízení, plynou do zvláštního účelového jmění, které spravuje a kterým nakládá ministerstvo sociální péče, po případě orgány jím pověřené. Toto účelové jmění se povede účetně zvláště v patrnosti v rámci jednotného hospodářství příslušného orgánu podle směrnic, jež stanoví ministerstvo sociální péče v dohodě s ministerstvy vnitra a financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem.

§ 4.

(1) Odborní zaměstnanci, přidělení úřadovnám podle § 2, odstavce 3 k výkonu péče o mládež, tvoří samostatný osobní stav.

(2) Ústředním úřadem, příslušným v osobních věcech zaměstnanců uvedených v odstavci 1, je ministerstvo sociální péče.

(3) Osobním úřadem zaměstnanců uvedených v odstavci 1 je příslušný zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo sociální péče.

(4) Zaměstnanci spolků, jmenovaných v § 5, odstavec 1, a jejich ústavů a zařízení budou převzati do služeb státních. Takto převzatí jakož i nově přijatí zaměstnanci budou zařaděni do příslušných kategorií státních zaměstnanců, při čemž se jim plně započte služební doba strávená v korporacích, spolcích nebo sdruženích, účastných na sociální péči a to ode dne počátku jejich pensijního pojištění v tomto služebním poměru. Zhodnocení jiné předchozí služební doby stanoví vláda nařízením. Zařadění těchto zaměstnanců provede ministerstvo sociální péče podle platných předpisů v dohodě s ministerstvy vnitra a financí, na Slovensku též na návrh příslušných pověřenectev.

§ 5.

(1) Spolky „Okresní péče o mládež“, „Zemské ústředí péče o mládež v Praze“, „Česká zemská péče o mládež v Brně“, „Zemská ústředna péče o mládež v Opavě“, „Slovenské ústredie starostlivosti o mládež v Bratislave“, „Svaz péče o mládež v Brně“, Zemská prázdninová a ozdravná péče v Brně„, Zemská prázdninová a ozdravná péče v Ostravě“ a „Ústředí prázdninové a ozdravné péče v Praze“ se zrušují dnem, který stanoví vláda a její předseda vyhlásí tento den ve Sbírce zákonů a nařízení. Po vyhlášení tohoto zákona mohou tyto spolky činiti opatření, přesahující rámec běžné správy, jen v případech nezbytně nutných a to po předchozím souhlasu ministerstva sociální péče, nebo orgánu, který toto ministerstvo zmocní k udělení souhlasu.

(2) Nemovitý majetek spolků uvedených v odstavci 1, který slouží jejich ústavům a zařízením, přechází dnem zrušení těchto spolků do vlastnictví

a) obcí, nepřesahuje-li okruh pravidelné činnosti těchto ústavů a zařízení obvod obce,

b) okresů, nepřesahuje-li okruh pravidelné činnosti těchto ústavů a zařízení obvod okresu,

c) zemí, nepřesahuje-li okruh pravidelné činnosti těchto ústavů a zařízení obvod země.

Tento nemovitý majetek spravují komise uvedené v § 1, odst. 2, po případě orgán zřízený na podkladě ustanovení § 1, odst. 3, písm. c).

(3) Na Slovensku přechází nemovitý majetek uvedený v odstavci 2, písm. c) dnem zrušení spolků uvedených v odstavci 1 do vlastnictví státu; spravuje jej slovenská starostlivosť o mládež.

(4) O tom, na který ze subjektů uvedených v odstavcích 2 a 3 přechází nemovitý majetek tam uvedený, rozhoduje výměrem ministerstvo sociální péče, na Slovensku pověřenectvo sociální péče.

(5) Ostatní majetek spolků uvedených v odstavci 1 přechází dnem zrušení těchto spolků na stát a použije se ho pro účely péče o mládež.

(6) Ustanoveními odstavců 2, 3, 4 a 5 nejsou dotčena platná ustanovení o vrchním řízení a dozoru ministerstva zdravotnictví ve věcech ústavů léčebných a ošetřovacích, jakož i ustanovení zákona ze dne 19. března 1947, č. 49 Sb., o poradenské zdravotní péči.

(7) Všechny korporace, spolky a sdružení zúčastněné na péči o mládež jsou povinny vyvíjeti činnost v oboru péče o mládež podle směrnic, které vydá ministerstvo sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a pokud jde o péči zdravotní ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem sociální péče a ostatními zúčastněnými ministerstvy. Směrnicemi uvedenými v předcházející větě nelze upravovati činnost vyvíjenou v oboru tělesné výchovy mládeže.

§ 6.

(1) Při úřadě předsednictva vlády se zřizuje stálá „koordinační komise pro péči o mládež“. V této komisi jsou zastoupeny úřad předsednictva vlády, ministerstva sociální péče, vnitra, zdravotnictví, školství a osvěty, informací, spravedlnosti a příslušná pověřenectva, Revoluční odborové hnutí, Jednotný svaz českých zemědělců, Jednotný svaz slovenských rolníků, jakož i třemi zástupci poradní sbor pro péči o mládež zřízený podle odstavce 2. Podle povahy předmětu jednání lze do této komise přizvati i zástupce jiných ústředních úřadů. Do působnosti této komise náleží zejména starati se o jednotné provádění péče o mládež.

(2) Při ministerstvu sociální péče zřizuje se poradní sbor pro péči o mládež složený z lékařů, dobrovolných sociálních pracovníků, pedagogů a jiných odborníků v oboru péče o mládež. Jeho členy jmenuje ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry, pokud jde o slovenské členy na návrh pověřence sociální péče, který se dohodne se zúčastněnými pověřenci. Členství v tomto sboru je čestné.

§ 7.

(1) Komise jmenované v § 1 jsou povolány i k úkolům, kterými podle dosud platných právních předpisů v oboru péče o mládež mohou býti pověřeny spolky uvedené v § 5, odst. 1; pověření, která již byla podle těchto právních předpisů uvedeným spolkům skutečně udělena, přecházejí na komise, jmenované v § 1.

(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, zůstávají nedotčeny dosavadní právní předpisy upravující péči o mládež.

§ 8.

Právní jednání, písemnosti a úřední úkony, jichž je třeba k provádění tohoto zákona, jsou osvobozeny od daní, poplatků a dávek za úřední úkony ve věcech správních.


§ 9.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Nejedlý v. r.