Zákon č. 117/1947 Zb.Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946.

Čiastka 53/1947
Platnosť od 07.07.1947
Účinnosť od 01.12.1946

117.

Zákon

ze dne 11. června 1947

o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) K důchodům z invalidního a starobního, pensijního a provisního pojištění, na jejichž výplatu měl oprávněný nárok v prosinci 1946, se poskytují pro rok 1946 tyto jednorázové přídavky:

k důchodu invalidnímu a starobnímu .................. Kčs 600.-,

k důchodu vdovskému a vdoveckému .................... Kčs 400.-,

k důchodu sirotčímu, rodičů a

jiných pozůstalých ................................ Kčs 200.-,

k přídavku na děti (vychovávacímu příplatku) ........ Kčs 200.-.

Přídavek se neposkytuje k starobním odměnám z provisního pojištění.

(2) Požívá-li oprávněná osoba několika důchodů uvedených v odstavci 1, poskytuje se jí pouze přídavek nejvyšší. Přídavek podle tohoto zákona nepřísluší poživatelům odpočivných a zaopatřovacích platů z prostředků veřejných, leč by přídavek podle tohoto zákona byl vyšší; dále nepřísluší zaměstnaným důchodcům, jestliže měli ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1946.

§ 2.

(1) K důchodům z úrazového pojištění, na jejichž výplatu měl oprávněný nárok v prosinci 1946, se poskytují pro rok 1946 tyto jednorázové přídavky:

a) k důchodu zraněného se ztrátou schopnosti k výdělku

100% ............................................. Kčs 600.-,

b) k důchodu zraněného s menší ztrátou schopnosti k výdělku, nejméně však se ztrátou schopnosti

50%, poměrná část z částky Kčs 600.-, která

odpovídá míře zmenšení schopnosti k výdělku,

c) k důchodu vdovskému a vdoveckému ................. Kčs 400.-,

d) k důchodům ostatních oprávněných osob ............ Kčs 200.-.

(2) Přídavek se neposkytuje osobám, které měly nárok na jednorázový přídavek již z důchodového pojištění, poživatelům odpočivných a zaopatřovacích platů z prostředků veřejných, leč by přídavek podle tohoto zákona byl vyšší, jakož i zaměstnaným důchodcům, jestliže měli ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1946. Požívá-li oprávněná osoba několika důchodů z úrazového pojištění, poskytne se jí pouze přídavek nejvyšší.

§ 3.

K důchodům vypláceným do ciziny se přídavek neposkytuje.

§ 4.

Neprávem přijaté přídavky jest nositel pojištění oprávněn sraziti si z běžného důchodu nebo z jiné dávky, na kterou má týž příjemce nárok.

§ 5.

Přídavky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daně důchodové.

§ 6.

Náklady spojené s výplatou přídavků podle tohoto zákona hradí nositelé pojištění ze svého.


§ 7.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1946; provede jej ministr sociální péče.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Nejedlý v. r.