Zákon č. 178/1947 Zb.Zákon o částečné změně sazby daně z obohacení.

Čiastka 86/1947
Platnosť od 12.11.1947
Účinnosť od 12.11.1947

178.

Zákon

ze dne 15. října 1947

o částečné změně sazby daně z obohacení.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) K dani z obohacení (dědické a darovací) podle sazby připojené k zákonu ze dne 12. srpna 1921, č. 337 Sb., o dani z obohacení, se vybírá přirážka, která činí:

a) dvacetpět procent u nabytí podrobených dani podle první až třetí třídy sazby, u první a druhé třídy se však vybírá jen k dani, připadající na část nabytí, která převyšuje hodnotu 2,000.000 Kčs,

b) padesát procent u nabytí podrobených dani podle čtvrté až šesté třídy téže sazby.

(2) Přirážka podle odstavce 1 jest součástí daně z obohacení.

(3) Od přirážky jsou osvobozena nabytí, pro něž přísluší sleva na dani z obohacení podle § 3, odst. 3 zákona ze dne 30. ledna 1947, č. 13 Sb., o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce a války, jakož i pro některá věnování.


§ 2.

Poznámka 4 k sazbě daně z obohacení se mění a zní:

„Nezletilým dětem a vnukům zůstavitelovým přísluší za každý rok chybějící do zletilosti sleva daně dědické na ně připadající, a to při nápadech do 50.000 Kčs 5%ní (nejvýše však 100%) a při nápadech do 100.000 Kčs 3%ní.
Zlomek roku aspoň šestiměsíční se počítá za celý rok.“


§ 3.

Nabyvatelům, kteří mají více než dvě děti, přísluší při čisté hodnotě nápadu do 50.000 Kčs sleva daně dědické za třetí dítě 20%, za čtvrté 30%, za páté 50%. Při čisté hodnotě nápadu přes 50.000 Kčs do 100.000 Kčs přísluší nabyvatelům náležejícím do první a druhé třídy uvedené sazby jen sleva 10% za třetí dítě, 15% za čtvrté a 25% za páté a každé další dítě (nejvýše však 100%).

§ 4.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.